Siirry sisältöön

Det lönar sig att söka fågeldispenserna i god tid

Dispenser kan komma i fråga om man inte på annat sätt i tillräcklig utsträckning kan minska skadorna orsakade av icke fredade fåglar och viltfåglar. Ansökningar som gäller förutsebara skador under icke fredade fåglars häckningstid ska helst göras nu.

Beslutsfattandet med tillhörande utredningar av olika slag tar tid och innan en dispens kan verkställas ska dessutom i regel en besvärstid på 30 dagar löpa. Den som är ute i god tid har större utsikter att kunna bekämpa skadorna så fort problemen uppstår.

Dispens kan beviljas för en längre tid än ett år för ett permanent objekt, för att skydda djurlivet, i forskningssyftet eller för ett naturvårdsobjekt.

Anmälningsförfarandet gäller fångandet eller dödandet av icke fredade fåglar i enlighet med 5 § i jaktlagen. Anmälningsförfarandet kan godkännas att gälla tills vidare på motsvarande grunder som för dispens.

Vid ansökningar av hygieniska orsaker behövs utlåtande från kommunens hälsovårdsmyndighet. Sådana situationer är till exempel skadesituationer i anknytning till djurs hälsa på djurhållningsplatser samt skadesituationer vid avfallshanteringsanläggningar och livsmedelslokaler. Dispenser av hygieniska orsaker har sökts även för olika lager, fabriker och parkeringshus. Den som ansöker om dispens ska skaffa ett utlåtande av behörig kommunal myndighet.

Anvisningarna för dispensansökning finns på Finlands viltcentrals webbplats.

Ansökningar om dispens för fåglar som orsakar skador riktas till Finlands viltcentral via tjänsten Oma riista .