Siirry sisältöön

Det finns metoder för att minska skador orsakade av bävrar

Bävrarna är en del av biodiversiteten i Finlands natur, men kan lokalt orsaka också betydande skador för jord- och skogsbruket. Med en planmässig jakt samt rivning av dammar kan man förhindra skador.

I Finland förekommer två bäverarter; europeisk bäver i sydvästra Finland och västra Lappland och kanadabäver i östra och mellersta Finland. Kanadabäver får jagas med tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren, men för att jaga europeisk bäver krävs jaktlicens eller dispens som beviljats av Finlands viltcentral. På lokal nivå kan bäverskador effektivt förhindras genom aktiv och planmässig jakt. Skadorna ersätts inte med statsmedel.

Jakten på bäver har börjat den 20 augusti och fortsätter ända fram till slutet av april. Som fångstredskap används huvudsakligen gevär, jaktbåge eller saxar som dödar omedelbart. Den långa jakttiden gör att jakten kan inriktas på ett sådant sätt att man undviker allvarliga skador. Det här förutsätter uppföljning året runt på ett potentiellt skadeområde. I synnerhet sommartid är det viktigt att följa med situationen, så att man i tid upptäcker förekomst av bäver på skadekänsliga områden.

För att riva en damm krävs markägarens tillstånd

Bävrarna kan bearbeta sin livsmiljö till sin belåtenhet genom att bygga dammar och på så sätt ställvis höja vattennivån. Också många andra djurarter, som t.ex. vatten- och hönsfåglar, har nytta av den förhöjda vattennivån.

För markägare kan emellertid översvämningar och fällda träd som bävrarna orsakar på väg-, skog- eller åkerområden medföra stora ekonomiska förluster. De vanligaste problemobjekten är dammar som byggs i vägtrummor eller skogsdikningsområden. En bäverdamm bör anmälas till markägaren eller det lokala jaktsällskapet, för att fördelarna och nackdelarna med den höjda vattennivån ska kunna bedömas.

Med markägarens tillstånd får man för förebyggande av skador riva dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo enligt följande:
1) 15.6–15.9 i landskapet Lappland
2) 15.6–30.9 i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland
3) 15.6–15.10 i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen
4) 15.6–31.10 i övriga Finland.

Utan dispens beviljad av Finlands viltcentral får man under övriga tider inte förstöra bebodda bon, eller till boet hörande damm eller någon annan av bäver gjord konstruktion.

Tilläggsuppgifter: Finlands viltcentrals jaktchefer och viltplanerare