Siirry sisältöön

Det är dags att planera viltåkrar

Åkrar avsedda för viltet erbjuder skydd och föda samt upprätthåller naturens mångfald. Tillsammans med viltet och övriga djurarter, beroende på växtvalet, så har även många insektarter såsom fjärilar och bin nytta av viltåkrarna.

Viltåkrarna utformas huvudsakligen med tanke på viltet. För fälthönsfåglar och småvilt är antal och placering av viltåkrar viktigare än odlingsområden med stora enhetliga arealer. Småviltet har nytta av långsmala viltväxtåkerskiften som erbjuder rikligt med kantzoner samt av skyddsväxtlighet i mitten av odlingsfält. Kantzonernas och dikeskanternas kvalité och kvantitet är nyckelorden för åkerviltvården.

Viltåkrar med i odlingsplanen

På våren är det dags att ta med viltåkrarna i odlingsplanen. En ettårig mångfaldsåker med viltväxter ska sås senast den 30 juni. En viltåker kan anläggas även med växter för höstsådd, varvid den är till nytta för viltet hela vintern och ger skydd redan under vårbruket.  Viltväxter kan odlas på samma skifte under en eller flera växtsäsonger.

Skiften med många olika arter av viltväxter ökar mångfalden och är bra för kantzonen. Vilt- eller landskapsåkrar där blommor ingår är trevliga färgklickar i landskapet och kan erbjuda avsevärt med nektar åt bin för honungsproduktion.

Miljöersättningsprogrammet för jordbruket erbjuder också goda och ofta ekonomiskt vettiga alternativ till viltvård på skiften som kan beviljas stöd.

-I bästa fall underlättar anläggningen av en viltåker odlarens arbete och kostnader, berättar Mikko Alhainen på Finlands viltcentral.

Som odlingsplatser för viltåkrar lämpar sig även områden som har lämnat utanför olika stödformer och avtal inom jordbruket. Till exempel små, obrukade skogsåkrar kan besås i juli.

Viltåkrarna långt från livligt trafikerade vägar

Placeringen av viltåkrarna är av betydelse för hjortdjuren. De behöver större viltåkrar än småviltet. Med en genomtänkt placering av viltåkrarna kan man i viss mån styra hjortdjurens användning av föda. För att förebygga trafikskador ska åkrarna anläggas på tillräckligt stort avstånd från livligt trafikerade vägar.

Man strävar efter att anlägga viltåkrar mosaikformat i landskapet, varvid djuren har lagom mycket näring och skydd och de kan röra sig smidigt mellan områdena. Då hjortdjur trivs på en viltåker hålls de borta från trafiken och från skiften med odlade grödor.

Tilläggsuppgifter

http://www.mavi.fi/sv/Sidor/default.aspx

Kommunernas lantbrukssekreterare

Förbindelsevillkor för miljöersättning