Siirry sisältöön

Den nuvarande älgstammen anses vara på passlig nivå i Nyland

Nylands regionala viltråd ordnade den 16.3.2015 i Helsingfors ett tillfälle för intressegrupperna och beslöt om målen för älgstammens skötsel.

Målen för älgtätheten tillsattes för de fem älgförvaltningsområdena som till största del finns inom Nylands område: Uusimaa 1, Uusimaa 2, Uusimaa 3, Uusimaa 4 och Uusimaa-Etelä-Häme

Beslutet täthetsmål betyder den genomsnittliga älgtätheten på älgförvaltningsområdet. Täthetsmålet räknas genom att använda Naturresursinstitutets antal älgar och totala markyta som de har i sin stamuppskattning. Enligt regionala viltrådets beslut är målen för älgtätheten per älgförvaltningsområde efter jakten följande:

Täthet individ/1000 ha
Uusimaa 1: 3,3–3,9
Uusimaa 2: 5,2–5,8
Uusimaa 3: 4,2–4,8
Uusimaa 4: 2,7–3,3
Uusimaa – Etelä-Häme: 2,7–3,3

För stammens strukturs del sattes målet till 1,2 kor per en tjur. Målet för kalvandel av kvarblivande vinterstam är 20–25 %.

Naturresursinstitutets stamuppskattning för Nylands älgstam är för tillfället ca 4 200 älgar. Vid markinventeringen i början av mars var stamuppskattningen drygt 4 000 älgar. Om man uttrycker detta i täthet betyder det med Naturresursinstitutets siffror 4,3 älgar per tusen hektar. De uppställda målen motsvarar den situationen som har varit de senaste åren. Enligt de uppsatta målen för tätheten skulle antalet älgar i Nyland vara ca 4 100 älgar om man använder Naturresursinstitutets stamuppskattning.

Skador orsakade av älgar på de nyländska vägarna och i skogrna har minskat betydligt från den värsta tiden. De uppskattade skogsskadorna förra året var under 4 000 euro vilket är mycket lågt. Älgkollisionerna var 168 st, som är en tredjedel från älgstammens toppår. Jordbruksskador förorsakade av älg som ersätts har årligen varit några tiotusen euron.