Siirry sisältöön

Avgifter för beslut år 2013

Av Finlands viltcentral uppburna avgifter för licensbeslut har fastställts för år 2013. I avgifterna finns några ändringar mot tidigare. Av jaktvårdsföreningarna uppburna avgifter bibehålls som tidigare. Om avgifterna stadgas i av jord- och skogsbruksministeriet givna förordning.

Finlands Viltcentral uppbär år 2013 avgifter för beslut enligt följande:

1) 55 euro för beslut givet med stöd av 10 § i jaktlagen (jaktlicenser) (615/1993) (tidigare 60 euro)

2) 60 euro för beslut givet med stöd av 26 § i jaktlagen (jaktlicens för hjortdjur) (tidigare 60 euro)

3) 130 euro för beslut givet med stöd av 40 § i jaktlagen (tillstånd för vissa viltvårdsåtgärder) (tidigare 60 euro)

4) 270 euro för beslut givet med stöd av 42 § i jaktlagen (införsel och utsättande i frihet av djur av främmande ursprung) (tidigare 230 euro)

5) 100 euro för beslut enligt 52 § i jaktlagen (hundprov och hunddressyr) (tidigare 80 euro)

6) 20 euro för beslut enligt 41 § i jaktlagen (dispenser) och 41 a § 1 mom. (sk. dispenser på grund av skador för vissa viltdäggdjursarter: järv, varg, björn, utter, lodjur, europeisk bäver, gråsäl, knubbsäl, östersjövikare, iller, mård, skogshare) eller 41 b § 1 mom. (sk. dispenser för skadegrund för viltfåglar och icke fredade fåglar) eller 41 c § (sk. dispenser på grund av skador för andra än i 41 a § avsedda viltdäggdjur) (tidigare 20 euro)

7) 150 euro för beslut enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen (tillstånd att avvika från 32 § i jaktlagen stadgade begränsning av användningen av motordrivna fortskaffningsmedel, 33 § närmare bestämmelser om fångstredskap och fångstmetoder och 35 § transport av jaktvapen samt 51 § 1 mom. skyldighet att hålla hundar kopplade) och 49 a § (dispens från förbud mot användning av fångstredskap – och fångsmetoder vid fångst av icke fredade djur) (tidigare 100 euro)

8) 150 euro för beslut enligt 41 a § 3 mom. (dispenser i sk. stamvårdande syfte för varg, björn, utter eller lodjur) och 41 b § 2 mom. i jaktlagen (dispens kan även beviljas under strängt övervakade förhållanden och selektivt för att döda, fånga eller förvara ett mindre antal vissa andra än icke fredade fåglar eller annan förnuftig användning av dem) (tidigare 100 euro) samt

9) 50 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen som gäller permanent eller långvarigt rörelsehämmade (tidigare 50 euro)

Av jaktvårdsföreningarna uppburna avgifter kvarstår som tidigare och är enligt följande:

1) 20 euro per provomgång för avläggande av jägarexamen enligt 2 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993),

2) 20 euro per provomgång för skjutprov enligt 21 § i jaktlagen,

3) 25 euro för ett sådant intyg över skjutprov som utfärdats för en utlänning och som avses i 21 § i jaktlagen

4) 25 euro för ett sådant intyg över aktivt utövande av hobbyverksamhet som avses i 45 och 53 a § i skjutvapenlagen (1/1998).

Om avgifterna stadgas i ministeriets förordning

Om avgifterna för år 2013 för Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter stadgas i av jord- och skogsbruksministeriet givna förordning.

Vid fastställandet av avgifterna tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten, enligt vilken avgiften skall motsvara kostnaden för prestationen. Om det finns väl grundad anledning kan man avvika från självkostnadsvärdet. Enligt ministeriets linjedragning avviker man från självkostnadsvärdet särskilt då det gäller de så kallade dispenserna på skadegrund, där avgiften närmast täcker utrednings- och postkostnaderna.