Siirry sisältöön

Ändringar i dispensansökningen för icke fredade fåglar

En del av icke fredade fåglar orsakar regelbundet skador på till exempel bärodlingar och djurproduktionsgårdar eller viltvårdsobjekt. Eftersom det inte går att lösa alla skadesituationer utan dispenser under fredningstiden, fattas årligen en betydande mängd beslut om dispenser vid Finlands viltcentral.

Man ansöker om dispens för icke fredade fåglar och viltfåglar via Finlands viltcentrals Oma riista -tjänst. Via tjänsten gör man även ansökan om deltagande i anmälningsförfarande som är i kraft tillsvidare.

Från början av jaktåret 2018–2019 har kajan varit en icke fredad art och statsrådet har genom förordning utfärdat en fredningstid för den. Dispensbeslut för kajor kan göras efter att fredningstiden har fastställts. Förordningsändringen har sänts för utlåtande och det är tänkt att den träder ikraft 1.4. Fredningstiden föreslås börja 1.5.

För de som ansöker om dispens för att förbättra viltfåglarnas häckningsframgång (viltvårdande syfte) lönar det sig att lägga märke till den rättspraxis som utformats under de senaste åren. I rättsbesluten för de av Finlands viltcentrals dispensbeslut som har överklagats betonas vikten av kvalité och omfattning av utredningarna som fåtts med dispensansökan. Det är skäl till att reservera tillräckligt med tid för uppgörandet av ansökan. Vid behov kan ansökan kompletteras i läget utkast, ända tills man har samlat in alla utredningar som ansökningssystemet kräver.

För de undantag som ansöks om på grund av hygieniska orsaker har även rättspraxisen preciserats.  Om det ansöks om avvikande från fredning på grund av hygieniska- eller hälsorisker för människor eller produktionsdjur, så ska det till ansökan bifogas ett utlåtande från kommunens hälsovårdsmyndighet eller kommunveterinären.

Man ska ansöka om undantag i god tid för sådana skadesituationer som upprepas år efter år och som kan förutses. Utgångspunkten är den, att dispensbesluten skall fattas i så god tid, att besvärstiden på 30 dygn, samt tiden som anses för delgivning sju dygn hinner passera innan dispenstiden börjar.

På Finlands viltcentrals internetsidor www.riista.fi finns mer information om ansökning av dispenser.

Oma riista -tjänsten

Tilläggsuppgifter: Finlands viltcentrals jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter.