Siirry sisältöön

Älgjakten i full fart

Älgjakten fortsätter i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski lördagen den 1 oktober 2022, och samtidigt startar den egentliga jaktperioden för älg också i Norra Österbotten och Kajanaland. I övriga delar av landet startar den egentliga älgjaktperioden en vecka senare, dvs. den 8 oktober 2022. Jakten på vitsvanshjort är redan i gång.

Älgjaktens första period startade i Lappland samt i Kuusamo och Taivalkoski i början av september och avslutades den 21 september i och med brunstfredningen. I övriga delar av landet har älgjakt varit tillåten i form av vaktjakt på åker sedan början av september. När den egentliga jaktperioden startar är också andra jaktformer tillåtna. Älgjakten avslutas i hela landet den 15 januari 2023.

Under höstens och vinterns jakt finns 36 630 jaktlicenser för älg, 74 200 för vitsvanshjort, 581 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen. Antalet jaktlicenser för älg minskade med cirka 12 procent jämfört med i fjol. Antalet jaktlicenser för vitsvanshjort är fortfarande stort, och håller sig på samma nivå som i fjol.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka 6 procent och bestod efter jaktsäsongen av cirka 80 800 älgar (95 % konfidensintervall 69 500–93 500). Älgstammen har minskats genom jakt, och efter förra säsongen var den ungefär en fjärdedel mindre än för fem år sedan. Älgstammen har halverats på 20 år.

 

Fortsatt kraftig hjortjakt

Jakt på vitsvanshjort i form av vaktjakt har varit tillåten sedan början av september och fullskalig jakt sedan sista lördagen i september. Målet att ytterligare minska vitsvanshjortstammen på områdena med tätast förekomst. Jakten styrs av de täthetsmål för vitsvansstammen som fastställts för älgförvaltningsområdena.

Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning minskade Finlands vitsvansstam till följd av förra säsongens jakt med cirka 9,5 procent, och uppskattas bestå av cirka 109 000 individer (95 % konfidensintervall 99 000–119 000).

För att minska antalet hjortkrockar och för att utnyttja hela jaktsäsongen effektivt rekommenderas att jakten på vitsvanshjort koncentreras till förhösten. Under den så kallade vaktjaktperioden den 1–23 september fälldes cirka 5 300 vitsvanshjortar, vilket är något färre än under motsvarande tid i fjol. Jaktperioden för vitsvanshjort avslutas den 15 februari 2023.

 

Fångstanmälan ska göras i tid

Enligt ändringen i jaktförordningen inför förra säsongen ska anmälan om varje fällt hjortdjur göras till Finlands viltcentral inom sju dygn efter det att djuret har fällts. Jaktföreningar och jaktsällskap rekommenderas föra in uppgifterna om fällda djur, och om älg- och vitsvansobservationer som görs i samband med jakten, i den elektroniska tjänsten Oma riista. På så vis kan man följa med bytes- och observationsuppgifterna i det egna jaktområdet och använda insamlade uppgifter vid planeringen av jakten.

Lägesinformation på regionnivå om älgjaktens framskridande kan man se i Naturresursinstitutets tjänst  luonnonvaratieto.luke.fi, som är tillgänglig för alla.

Tilläggsuppgifter:  Regionala uppgifter från jaktcheferna, kontaktuppgifter.

Extra information

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024