Siirry sisältöön

Älgfångsten fortsatte att minska

Under den avslutade jaktsäsongen 2023–2024 fälldes drygt 32 000 älgar, vilket är 13 procent färre än förra säsongen. De senaste årens mål att minska älgstammen har på många håll uppnåtts och detta syns i form av mindre fångst än tidigare.

I majoriteten av älgförvaltningsområdena är älgstammen för närvarande inom det uppsatta målet, och i många områden har man inte längre strävat efter att minska stammen. För den senaste säsongen beviljades 15 procent färre jaktlicenser än för säsongen innan. På riksnivå var utnyttjandegraden för beviljade jaktlicenser 78,5 procent.

– Älgfångsten minskade i alla viltcentralsregioner och i förhållande till arealen fälldes 1 älg per 1 000 hektar, säger älgförvaltningsområdesplanerare Joni Saunaluoma från Finlands viltcentral.

Fångsten var återigen något mer tjurdominerad än föregående säsong och av de fällda fullvuxna älgarna var 58 procent tjurar och 42 procent kor. Andelen kalvar var 48 procent, vilket är något högre än de senaste åren. Av de fällda kalvarna var cirka 52 procent tjurkalvar, vilket motsvarar kalvarnas genomsnittliga könsfördelning.

I mars publicerar Naturresursinstitutet (Luke) en uppskattning av den stam som återstår efter jakten. Likaså i mars sätter de regionala viltråden upp förvaltningsmål för älgstammen för de kommande tre åren.

Lukes årliga uppskattning av älgstammen har minskat redan under flera år. I förra vårens uppskattning beräknades stammen ha minskat med cirka 4,4 procent från året innan, till cirka 77 000 älgar efter jakt (95 sannolikhetsintervall 67 000–88 000 älgar). De fastställda täthetsmålen siktar mot en vinterstam med 70 000–86 000 älgar i hela landet.

– Trots den minskade fångsten är älgen fortfarande det viktigaste viltet i hela landet och den senaste jaktsäsongen deltog runt 100 000 jägare i älgjakten. Jakten har ett betydande rekreationsvärde och under den avslutade jaktsäsongen tillbringades cirka 590 000 dagsverken i skogen, berättar Saunaluoma.

Kaksi hirveä talvimaisemassa
Bild: Asko Hämäläinen

Älgbytet senast säsong (2023) samt föregående jaktsäsong i de olika viltcentralområdena (PDF)

Älgbytet i Finland åren 2000-2023 (PDF)

Extra information

Saunaluoma, Joni

  • Älgförvaltningsområdesplanerare
  • 029 431 2275
  • joni.saunaluoma@riista.fi
  • Toimipiste Seinäjoki.