Siirry sisältöön

Älgavskjutningen aningen mindre än i fjol

Under de senaste åren har älgstammen minskats metodiskt, vilket även har minskat avskjutningen. Under höstens älgjakt minskade avskjutningen speciellt i landets norra delar. I övriga delar av landet var avskjutningen i stort sett lika stor som året innan.

För höstens älgjakt, som gick från den sista lördagen i september till den sista december, beviljade Finlands viltcentrals regionkontor sammanlagt cirka 33 000 licenser, vilket var cirka tio procent mindre än året innan. Cirka 86 procent av de beviljade licenserna användes. 51 % av de fällda älgarna var vuxna och 49 % kalvar. Varje licens berättigar i regel till en vuxen älg eller två kalvar. Av de fällda vuxna älgarna var aningen färre än hälften älgkor. I vårt land deltar varje år cirka hundratusen jägare i älgjakten.

Under de senaste åren har älgstammen minskats systematiskt. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattningar fanns det i fjol vintras cirka 70 000 älgar i landet medan älgstammen vid millennieskiftet uppgick till 143 000 älgar när den var som störst. Minskningen har bland annat visat sig i en minskning av antalet trafikolyckor med älgar.

Älgtätheten varierar från region till region. I fjol vintras uppgick älgtätheten i norra Finland till cirka 1,7 älgar per tusen hektar och i södra Finland till cirka 2,8 älgar per tusen hektar. Utifrån höstens avskjutning gör viltforskningen den preliminära bedömningen att älgstammarna växer en aning i både norra och södra Finland. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet kommer i vår att ge en exaktare siffra på älgstammens storlek just nu, som främst bygger på de älgobservationer som gjordes under älgjakten.

Jämfört med året innan minskade avskjutningen tydligast i Uleåborg, Kajanaland, Lappland och Södra Tavastland. Däremot ökade avskjutningen jämfört med fjolåret mest i Sydöstra Finland, Norra Savolax och Österbotten. I övriga delar av landet låg avskjutningen i stort sett på fjolårets nivå. Räknat i antalet fällda älgar var avskjutningen även i år störst i regionerna Lappland och Uleåborg.

De regionala älgtilldelningarna bestäms i vår

De regionala viltråden som fungerar i anslutning till Finlands viltcentral ska under vårvintern höra intressegrupperna för älg om deras syn på hur älgstammen ska förvaltas. Utifrån dessa möten besluter de regionala viltråden om de regionala målsättningarna för älgstammen, som i sin tur styr planeringen av älgjakten och beviljandet av licenser. Varje år följer viltråden tillsammans med intressegrupperna med hur målsättningarna uppfylls och preciserar vid behov målsättningarna.

Fällda älgar 2013

För ytterligare regional information kontakta Finlands viltcentrals regionkontor, se kontaktuppgifter

Nylands meddelande