Riistan vuoksi -kilpailu päättymässä

Ilmoittautumisaikaa pidennettiin 15.3 asti

Suomen riistakeskuksen ja Retkitukun järjestämä valtakunnallinen riistan elinympäristöjen hoidon kilpailu on päättymässä. Pidensimme ilmoittautumisaikaa 15.3 asti, jotta metsästysseurat saavat kasaan jäsenten riistanhoitokorteista kertyvät toimenpiteet.  Henkilökohtaiseen sarjaan kannattaa ilmoittautua jo nyt.  

Riistan vuoksi -kilpailu on tarkoitettu metsästysseuroille ja metsästysoikeuden haltijoille, jotka aktiivisesti hoitavat riistan elinympäristöjä. Kilpailuun voi osallistua myös yksittäinen metsästäjä omalla riistanhoitoteollaan. Kilpailussa on haettu ensisijaisesti riistan elinympäristöjen hyväksi vuonna 2017 toteutettua työtä. Riistan- ja luonnonhoidon monipuolisuus ja pitkäjänteisyys erilaisissa toimenpiteissä lasketaan eduksi.

Kilpailun ilmoittautumisaikaa pidennettiin metsästysseurojen pyynnöstä, koska monilla seuroilla riistanhoitokortin palautus tapahtuu vasta tammi-helmikuulla.

Ilmoittautuminen

Kilpailussa on seurasarja ja henkilökohtainen sarja. Kilpailuun ilmoittaudutaan 15.3.2018 mennessä riistanvuoksi.fi -sivuilta löytyvillä sähköisillä lomakkeilla. Seurasarjaan ilmoittautuneilta vaaditaan tarkempia tietoja.  Henkilökohtaiseen sarjaan ilmoittautuminen on yksinkertaista ja siihen kannattaa jokaisen luonnon- ja riistanhoitotyötä tehneen metsästäjän ilmoittautua.

Kuva: Jari Kostet

Arvostelu

Seurasarjaan osallistuneiden toiminnan arvioinnin suorittaa Suomen riistakeskuksen asiantuntijaraati ja parhaimpiin kohteisiin tutustutaan. Henkilökohtaisen sarjan osalta ei suoriteta tarkempaa arvostelua. Kaikki sarjaan hyväksytysti osallistuneet ovat mukana palkintojen arvonnassa.

Arvokkaat Palkinnot

Seurasarjan kilpailussa palkitaan 3 parasta. Osallistujia esitellään Metsästäjä -lehdessä.

Seurakohtaisen sarjan palkintoja ovat kunniakirjat ja lahjakortit Retkitukkuun:

 1. 3000 €
 2. 2000 €
 3. 1000 €

Henkilökohtaiseen ja seurasarjaan ilmoittautuneiden kesken arvotaan lisäksi kuusi kappaletta 500 € arvoisia lahjakortteja *Retkitukkuun (*Ei koske Garmin tuotteita).

Tunteita pintaan – myös riistan vuoksi

Itsenäisyyden Suomi 100 -juhlavuosi takana.  Loppumassa myös juhlavuoden kunniaksi järjestetty Riistan vuoksi -kilpailu. Teitkö sinä toimia riistan vuoksi? Ilmoittauduitko kilpailuun? Pienilläkin teoilla voi osallistua.

Tavoitteena oli aktivoida metsästäjät ja metsästysseurat hoitamaan riistaa.  Ja suomalaista luontoa.  Nähtäväksi jää, miten onnistuimme? Saimmeko luotua uutta kipinää.  Arkiseen työhön riistan ja ainutlaatuisen luontomme vuoksi.

Kilpailussa haimme ensisijaisesti riistan elinympäristöjen hyväksi vuonna 2017 toteutettua työtä. Toki riistan- ja luonnonhoidon monipuolisuutta ja pitkäjänteisyyttä tarvitaan.

Riistan vuoksi –blogissa kerroimme erilaisten riistan- ja luonnonhoitotoimenpiteiden valikoimasta. Pyrkimys oli avata riistanhoitovinkkejä monipuolisesti – yksittäisen metsästäjän pienistä riistanhoitotoimenpiteistä  aina suurempiin seuratason luonnonhoitotoimiin.

Nyt on aika pysähtyä – miettimään mitä luonto itselle antaa? Sykähdyttäviä maisemia. Räväköitä metson lentoonlähtöjä.  Teeren pulputusta pakkasaamuna.  Koiran haukkua, kutkuttavaa jännitystä passissa. Tunnelmaa nuotion loimussa.  Niin monia elämyksiä. Vahvoja tunteita, rikkaita muistoja.

Se koskettaa ja puhuttelee meitä.  Huolta on meidän metsästäjien kannettava – luonnosta ja riistasta. Elinympäristöjen kunnosta.  Ei ole liikaa puolesta puhujia. Tekijöitä tarvitaan. Metsiä tulisi hoitaa riistametsänhoidon periaattein – metsäkanalinnut huomioiden.  Näytettävä muille esimerkkiä – siellä omissa metsissä. Myös pelloilla ottaa riista huomioon, ihan arkiviljelyssä. Vesilinnuistakin huolta tulee pitää. Kosteikkoja hoitamalla. Vastuuta tulisi kaikkien kantaa – yhdessä isänmaan vuoksi. Tulevaisuuteen katsoen. Vedottava on myös tunteisiin, sillä ilman niitä emme kai pärjää.

Hakkuusuunnittelua talouden ja riistan tasapainolaudalla

Aamuinen maastokävely metsäsuunnittelijan kanssa oli antoisa. Harvennusrästejä löytyy ja uudistuskypsää kuviotakin on. Puhtaasti puuntuoton näkökulmasta päätökset voisi olla helppojakin, mutta miten ne riista, maisema- ja virkistysarvot voisi ottaa huomioon?

Mäkisessä hämäläismaisemassa katsottiin noin 4 hehtaarin aluetta, missä kolmella kuviolla neljästä hakkuut ovat ajankohtaisia.  Kolme kuviota suunniteltiin hakattavaksi samalla kertaa kesäleimikkona. Käsittelyala saadaan riittävän isoksi, mutta hakkuun käytännön suunnittelu ja toteutus kuvioilla ja niiden sisällä voi olla pienipiirteistä.

Lähdetään kierrokselle mäen alla olevasta kuusikosta. Noustaan siitä mäen laella olevaan tiheään männikköön  ja vilkaistaan lopuksi takarinteen järeää metsää.

 

Varttunut umpikuusikko

Metsäkanalintujen näkökulmasta tasainen umpikuusikko on kovin ankea elinympäristö. Riistametsänhoidollisesti kannattaisi jopa tehdä välitön avohakkuu ja uudistaa sekametsäksi. Seuraavan sukupolven sekametsään saa sitten sopivan puulajijakauman ja rakenteet. Kivisyydestä ja kosteudesta kärsivä notko ei puuntuottopotentiaaliltaan ole ihan paras, mutta kyllä se kuusi silti kasvaa. Yläharvennukseen ei lisävaltapuiden laatu tällä kuviolla ihan riitä, harmi.

Riistallisia arvoja ei nykyisellään juuri ole, ja päädyimme normaaliin alaharvennukseen. Päävaltapuut ovat hyvässä kasvussa. Harvennuksen jälkeen lisääntyvän valon ansiosta alueelle toivottavasti muodostuu hyödynnettävää alikasvosta ja vähäinen mustikkakin elpyy. Ne parantaisivat riista-arvoja. Kuusikkoa kasvatetaan vielä 10–15 vuotta ja sitten uudistetaan sekametsälle riistapilke silmäkulmassa.

 

Kasvatusmännikko

Muutama kivenheitto kuusikosta on mäellä kasvavaa varttunutta männikköä. Tiheänpuoleisen männikön alle on muodostunut paikoin varsin sankka kuusialikasvos. Hienojakoisen maan ja pohjavesivaikutuksen ansiosta kuusialikasvos on kehityskelpoinen. Riistanhoidollisesti ihan potentiaalinen kohde. Näkemäraivaus tarvitaan jotta harvennus onnistuu. Männikköön tehdään melko voimallinen ala- ja laatuharvennus olemassa olevat muutamat koivut säästäen.

Muutama vuosi hakkuun jälkeen ajattelin raivata kuusialikasvosta lisää, jotta parhaat yksilöt pääsevät kasvuun ja valoa pääsee metsän pohjalle. Pienempien kuusien ryhmiä jätetään sopiviin paikkoihin riistatiheiköiksi. Hakkuun jälkeen paikalla on kaksijaksoinen mänty-kuusi sekametsä mistä löytyy suojaa ja sapuskaa metsäkanalinnuille. Mustikanvarpua on jo siellä, missä kuusi ei liikaa varjosta. Kuusta sopivasti raivaamalla voidaan tukea mustikan esiintymistä.

Tulevaisuuden visiona on myydä leimikosta järeää pylväsmäntyä. Männikön päätehakkuun yhteydessä 10-20 vuoden päästä on aika katsoa jatkaako kuusen kasvatusta vai uudistaako alueen mäntysekametsäksi esimerkiksi kulotuksen avulla.

 

Uudistuskypsä mänty-kuusi sekametsä

Noin 20 vuotta sitten harvennettu metsä on järeytynyt mukavasti. Mäntyvaltaiseen rinteeseen on muodostunut kehityskelpoinen ryhmittäinen kuusialikasvos. Vaihtoehtoja kuviolla on lepo, luontaista taimettumista edistävä väljennys-, pienaukko- tai siemenpuuhakkuu sekä päätehakkuu. Uudistuksen visiona on ollut hyödyntää olemassa olevaa kuusialikasvosta ja uudistaa päätehakkuussa muodostuvat ajourat ja aukkopaikat männylle. Rinteessä on mustikkaa ihan kerättäväksi asti ja sen säilymistä alikasvosryhmien hyödyntäminen tukee mukavasti.

Metsäkoneet ajavat joka tapauksessa kuvion läpi harventamaan mäen päällä olevan männikön. Kuvion männyt ovat aivan elinkelpoisia, varsin laadukkaita ja järeytyvät edelleen. Hmmm. Kaikki nurin nyt vai myöhemmin?

Idea on muotoutumassa. Tehdään sopivasti tilaa uudelle puusukupolvelle. Hakataan kuviolta kuuset ja osa männyistä pois. Hyvälaatuisia kehityskelpoisia mäntyjä jätetään järeytymään tiheään siemenpuuasentoon tulevista pylväs- ja erikoistyvikaupoista haaveillen. Alle nousee luontaisia kuusiryhmiä ja toivottavasti loppualalle saadaan männyntaimikko aikaiseksi.

Riistametsänhoidollisena visiona on mustikkainen mänty-kuusisekametsä missä mausteena vähintään 10 % lehtipuusekoitus riistalle ja FSC kriteerejä täyttämään. Uuden puusukupolven saavuttaessa ensiharvennusiän alkavat säästetyt männyt olla todella komeita. Uskon että tulevaisuudessa laatutukin kysyntä ja hinta ovat nykyistä parempaa. Luontaisen alikasvoksen hyödyntäminen vähentää heinäämisen tarvetta ja hyvällä tuurilla heinittyminen on vähäisempää ja mustikan säilyminen parempaa, kun varjostavaa puustoa on jossain määrin jäljellä.

 

Mitä tässä nyt oli erityisen riistallista?

Hakkuusuunnitelmaa olisi voinut lähestyä myös toisesta näkökulmasta.

Ensin tehtäisiin ennakkoraivaus koko käsittelyalalle, eli kaikki alikasvos pois hakkuuta häiritsemästä. Kuusikon käsittelynä olisi edelleen alaharvennus. Kasvatusmännikkö harvennettaisiin myös, mutta lopputulos hyvin erinäköinen koska kaikki suojaa tarjoava kuusi olisi raivattu pois. Uudistuskypsälle metsälle avohakkuu, mätästys ja kuusen istutus ja sitä seuraava heinäys ja varhaisperkaus. Lopputulos olisi kasvatettavan puuston osalta hyvin samanlainen, mutta riistan ja marjastajan silmin paljon ankeampi.

Riistametsänhoidossa kyse on pitkälti näkemyksestä ja asenteesta. Todelliset erot käsittelyissä ja puutuloissa on oikeastaan aika pieniä. Jokainen toimii tyylillään. Paljon on kiinni siitä, millaisena kukin meistä näkee hyvin hoidetun metsän.

Minulle hyvin hoidettu metsä on kasvavia runkoja, suojaavia puskia, marjaisia mättäitä ja pyyn pyrähdyksiä.

Teksti ja kuvat Mikko Alhainen

Pyy-ympäristöt ja metsätalous

Metsäkanalinnuistamme pyy kaipaa eniten suojaa. Metso ja teeri pakenevat lähestyvää petoa, kun taas pyy valitsee paljon useammin lymyilyn. Tältä osin pyy poikkeaa isommista sukulaislajeistaan. Lajeilla on toki paljon enemmän yhteisiä ominaispiirteitä kuin eroja. Joiltakin osin pyy ja sen elinympäristöt ovat kenties jopa muita palkitsevampia hoidettavia.

Arkangelin pyyt

Venäjän puolella Arkangelin suunnalla muistelen jossain vaiheessa olleen alueita, jotka ovat aiemman metsätalouden jälkeen jääneet vuosikymmeniksi sen ulkopuolelle. Ne olivat kasvaneet valtavan tiheiksi nuoriksi metsiksi. Niistä puuttuvat muut kanalinnut miltei tyystin, mutta pyykannat siellä voivat paksusti. Alueen pyytiheydet taisivat olla jossain 40 yksilön paikkeilla neliökilometrillä, mikä on moninkertaisesti korkeampi luku kuin Suomessa keskimäärin. Hoitamaton metsä vetää puoleensa siis pyytä, mutta toki täysi hoitamattomuus johtaa helposti hankalaan tilanteeseen jopa pyyn – saatikka muiden metsäkanalintujen – suhteen. Mahdottoman runsas puusto tappaa varjostuksellaan varpukasvillisuuden. Isommilla linnuilla tiheys luultavimmin haittaa myös lentämistä. Varpukasvillisuuden katoaminen taas vie pyiltä ja muilta metsien kanoilta tärkeimmän ravinnonlähteen, mustikkavarvikon ja sen tarjoaman hyönteisravinnon. Arkangelin esimerkkiä ei siis kannattane seurata, mutta siitä voi ottaa oppia.

Kuva: Vastavalo

Pyynhoidon tulokset näkyvät helpoimmin

Metso ja teeri ovat metsästäjien eniten tavoittelemat lajit. Ne saavat apua riistametsänhoidosta, joskin hyvistä ratkaisuista koituva lintukannan parantuminen voi olla hankala havaita lajien suurista elinpiireistä johtuen. Pyy se sijaan on talousmetsän hoidon kannalta hyvä esimerkkilaji siksi, että sen elinpiirit ovat kanalinnuistamme suppeimpia ja sen suojan sekä peitteisyyden tarve on selkeä. Sopivaa rakennetta ei siis tarvitse saada luotua laajalle alueelle nähdäkseen vaikutukset. Ja jos jossain pyy viihtyy, niin alueella on melko varmasti ainakin paikallisesti riittävästi suojaa ajatellen myös metsoa ja teertä. Jos taas alueella viihtyy metso, niin ainakin pienellä lisäsuojan tarjoamisella alueelle saisi lukuisien pyyparien reviirit.

Miten auttaa pyytä?

Osa metsätiloista jää erinäisistä syistä johtuen talouskäytön ulkopuolelle. Nämä tilat pusikoituvat , tihenevät ja riukuuntuvat. Kovin suureksi tällaisten tilojen osuuden ei soisi nousevan edes metsäkanalintujen elinympäristöjen näkövinkkelistä katsoen – pyy kun on metsäkanalinnuistamme ainoa, joka voi hyötyä hallitsemattomasta hoitamattomuudesta. Sen sijaan taiten toimien ihan kaikki metsien kanat hyötyvät riistametsänhoidosta. Jos metsänomistaja haluaa vaalia aivan erityisesti metsänsä pyykantaa, on hänellä käytössään muutamia erityisen hyvin siihen sopivia keinoja. Ne liittyvät puulajisuhteisiin, metsäpeitteisyyteen ja turvallisiin kulkuyhteyksiin.

Pyy-ympäristön vaalija voi painottaa kuusen ja lepän tai koivun löytymistä vähintään sekapuuna mahdollisimman monelta kuviolta ja riistatiheikköjä voi säästää tavanomaista enemmän. Puustoa voi kasvattaa rahtusen normaalia tiheämpänä niin, ettei harvennusta tehdä ihan harvennusmallien alarajalle. Mutta tiheys ei ole se keskeisin osa, vaan oikeanlainen sekapuustoisuus ja pienialaisten tihentymien ketjuttaminen. Totta kai lisäksi kannattaa valita erirakenteisena kasvatus ainakin niille kuvioille, joilla on olemassa olevaa, hyvälaatuista taimiainesta. Erirakenteisena kasvatus pitää yllä korkeaa alueellista metsäpeitteisyyttä ja hyödyttää kaikkien metsäkanalintujen avainlajia, mustikkaa. Sopivassa paikassa se on myös se taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Riistatiheikköjen avulla taas luodaan pyylle sopivia tiheikköyhteyksiä ja sopivilla puulajivalinnoilla turvataan sen kipeästi kaipaama suoja sekä kesä- ja talvikauden ravinnonsaanti.

Vaihettumisvyöhykkeiden hoito II

Pellolta metsään – vinkkejä hoitotoimiin

Peltojen reunoilla on monenlaisia vyöhykkeitä – avoimen niittymäisiä, puoliavoimia tai sulkeutuneita hakamaita ja monikerroksellisia reuna-alueita. Laidunnus ja niitto ovat aikojen saatossa muokanneet usein puustosta ja niittylaikuista mosaiikkimaisen luoden samalla ihanteelliset olosuhteet valosta, lämmöstä ja avoimuudesta hyötyville kasveille ja hyönteisille.

Näiden kohteiden hoidossa tärkeää on säilyttää ja korostaa sellaisia arvokkaita piirteitä, jotka luovat lisäarvoa riistalle, maisemalle ja luonnon monimuotoisuudelle, kuten lehtolajistolle. Pellon ja metsän välisten vaihettumisvyöhykkeiden puuston ja kasvien lajirikkaus luo monimuotoisuutta maatalousmaisemaan.

Tavoitteista riippuen voidaan pyrkiä lähinnä kolmeen erilaiseen rakenteeseen:
1) avoimeen niittyreunaan,
2) puoliavoimeen hakamaiseen vaihettumisvyöhykkeeseen tai
3) puustoiseen vaihettumisvyöhykkeeseen.

Näin hoidat peltojen reunoja

 • Korosta hoidossa puoliavoimuutta, mosaiikkimaisuutta, suojan riittävyyttä ja sekä pelto- että metsälajistoa hyödyttävää monipuolista ravintokasvilajien valikoimaa.
 • Suojaa luodaan säästämällä metsänhoidossa erilaiset pensaat, katajat ja lehtipuut. Suosi pellon reunalla matalakasvuisia lajeja. Puu- ja pensaskerroksen monikerroksellisuutta lisätään pellolta metsään päin. Peltoviljelmiä varjostavia havupuita poistetaan.
 • Säästä tarpeen mukaan leveäoksaiset suojakuuset ja kuusiryhmät ja luo tarvittaessa kuusista suojaa latvomisen avulla. Myös suojaistutukset voivat tulla kyseeseen.
 • Säästä marjoja tai pähkinöitä tuottavia lajeja ravinnoksi linnuille ja nisäkkäille, kuten pihlajaa, tuomea, paatsamaa, tammea ja pähkinäpensasta. Säästä lahopuut.
 • Huolehdi kenttäkerroksen ravintokasvien kuten mustikan, metsämansikan ja erilaisten niittykasvien hyvinvoinnista.
 • Luo avoimia niittylaikkuja, joista hyötyvät monien niitty- ja ketokasvien ja päiväperhosten lisäksi pienet hirvieläimet, peltokanalinnut ja rusakot.
 • Vaihettumisvyöhykettä voi myös laajentaa perustamalla pellon puolelle ruokaa ja suojaa tarjoavan riistapeltokaistan.
 • Vältä torjunta-aineiden ja lannoitteiden leviämistä vaihettumisvyöhykkeelle.
 • Pellon reunojen hakkuu onnistuu pellolta käsin poimien. Puoliavoimen vaihettumisvyöhykkeen rakenteen ylläpitäminen vaatii toistuvaa puuston ja pensaskerroksen perkaamista ja harventamista.

Pensas- ja lehtipuuvaltainen vaihettumisvyöhyke talousmetsästä pellolle parantaa ilman liikkumista ja valoisuutta pellon reuna-alueilla, jolloin pelto kuivuu nopeammin keväällä ja sateen jälkeen. Toimenpide parantaa pellon viljeltävyyttä ja sadon kypsymistä. © Jari Kostet 2014.

Vaihettumisvyöhykkeiden hoito I

Metsästä suolle – vinkkejä hoitotoimiin

Suon ja kankaan vaihettumisvyöhykkeet ja korvet ovat metsäkanalintujen poikueiden ja aikuisten lintujen avainelinympäristöjä.  Metsäkanalinnuille elintärkeää mustikkaa näillä alueilla kasvaa yleensä runsaasti ja myös hyönteisravinnon määrä on pinta-alaa kohden moninkertainen kangasmetsiin verrattuna. Vaihettumisvyöhykkeitä ja korpia on kuivattu suuret määrät metsänkasvatukseen. Metsän ja suon vaihettumisvyöhykkeiden tilaa voidaan kohentaa jättämällä kunnostusojitukset tekemättä, ennallistamalla niiden vesitalous ja säilyttämällä vaihettumisvyöhykkeet puustoisina hakkuissa. Soiden ja metsien vaihettumisvyöhykkeet ovat merkittäviä ja omaleimaisia luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä kohteita, joiden välityksellä suot kytkeytyvät vesitaloudellisesti yhteen ympäröivien metsien kanssa.

Näin hoidat suon ja kankaan vaihettumisvyöhykkeitä

 • Säästä luonnontilaisen kaltaisena säilyneet vaihettumisvyöhykkeet ja pyri palauttamaan muuttuneet kohteet kohti luonnontilaa. Palauta suon ja metsänreunan luontainen vesitalous jos mahdollista. Lisää puuston ja pensaskerroksen koko-, tiheys- sekä puu- ja pensaslajivaihtelua.
 • Avonaisemman suon ja puustoisemman reuna-alueen tavoitteena on saada aikaan liukuma, jossa puuston koko kasvaa vaiheittain suolta kivennäismaalle siirryttäessä. Kivennäismaan puolella vaihettumisvyöhykkeen käsittelyn tavoitteena on erirakenteinen jatkuvapuustoinen metsä.
 • Lisää suojaa ja tarjolla olevan ravinnon määrää esimerkiksi alikasvoksen ja pensaiden suosimisella (katajat, pajut, marjovat puut ja pensaat, latvotut kuuset). Avoimen alueen reunalle on erityisen tärkeää säilyttää matalakasvuista suojaa riistalle.
 • Säästä varvusto; erityisesti mustikka. Sijoita säästöpuut runsasvarpuisiin kohtiin. Vältä kunnostusojitusta, lannoitusta ja kantojen korjuuta.
 • Säästä lahopuut, vanhat puuyksilöt, kolopuut, petolintujen pesäpuut, runsasnaavaiset kuuset, haavat, raidat, lepät, kelot ja maapuut.
 • Vältä rikkomasta maanpintaa vaihettumisvyöhykkeellä. Pyri ehkäisemään ajourien syntymistä poimintahakkuilla ja tee tarvittaessa poikittaisia pistoja vaihettumisvyöhykkeelle.
 • Säästä puustoa vaihtelevan levyiselle vyöhykkeelle kivennäismaan puolelle, varsinkin jos suon ja kankaan raja on jyrkkä.
 • Säästä ja luo vaihtelevan levyisiä suojavyöhykkeitä 5-50 metriä, jopa leveämpiä, sillä luontaiset vyöhykkeet voivat olla jopa satoja metrejä leveitä.
 • Jätä kunnostusojituksen yhteydessä kankaan puoleinen niskaoja perkaamatta. Mieti onko vaihettumisvyöhykkeessä olevaa ojaa tarpeen kunnostaa lainkaan tai voisiko nykyisen ojan jättää nykytilaan ja tehdä uuden ojan hieman kauemmaksi. Tällöin vaihettumisvyöhykkeen vesitalous voisi palautua ja ojan varren puusto säilyä.

© Jari Kostet 2014 Kanalinnuille elintärkeiltä soiden laidoilta tärkeää on säilyttää sekapuustoinen tila, puuston koko- ja tiheysvaihtelua ja runsas kenttäkerros.

Riistan vuoksi – säilytä pienipiirteisyys

Kamera kulkee usein mukana metsästysretkillä. Ja aina joskus räpsähtääkin. Albumeihin on kertynyt kuvia elinympäristöistä. Sieltä mistä lintuja on löytynyt. Monesti muistuu mieleen myös ympäröivä maasto. Kuvia on kertynyt kanalintujahdeista Ruotsista ja Suomesta. Kun kuvia selailen yksi asia tuntuu monesti vahvistuvan. Kun yhteen sanaan tiivistän, sanon pienipiirteisyys. Siis pienipiirteisyys. Siitä millainen elinympäristö sopii metsäkanalinnuille. Myös muullekin riistalle.

Pienipiirteisyys on pienialaista monimuotoisuutta, joka on mielestäni vähentynyt metsissämme. Se katoaa kun kasvatetaan yhtä samanikäistä puulajia ja unohdetaan kaikki muu. On tehty liikaa puupeltoja. Pienipiirteisyyden yksi keskeisin rakennustekijä on vesi. Se on johdettu pois metsistämme. Tehokkaalla ojituksella.

Vesi muovaa luontaisesti hyviä kanalintumaita.

Elinympäristöjen pienipiirteisyys näkyy erona naapuriimme Ruotsiin verrattaessa.  Siellä on koluttu metsiä kanalintujen perässä. Ja monesti ollut kateellinen – naapurin paremmista lintukannoista. Ja minusta suurin ero syntyy ojituksesta – pienipiirteisyyden murentajasta.  Ojitusta kun ei ole naapurissa tehty juuri ollenkaan. Tuntuu olevan metsänhoito muutenkin suurpiirteisempää – näin säilyy paremmin sisäinen pienipiirteisyys.

Kun vettä ei johdeta pois, muokkaa se vääjäämättä metsän sisäisiä rakenteita. On kosteita korpinotkoja, rikkaita vaihettumisvyöhykkeitä. Kanalintupoikueille tärkeimpiä elinympäristöjä. Vesi muokkaa metsän luontaista monipuolisuutta, säilyy rakenne usein kerroksellisena, suojaa ja ruokaa antavana.

Mennyt on mennyttä, toivoa kuitenkin Suomessa on. Kun kuvia selailen ja pienipiirteisyyttä mietin niin itselläni vahvistuu vahva usko riistanmetsänhoidon ohjeisiin. Noiden ohjeiden avulla voidaan palauttaa samat elementit takaisin meidän metsiin. Pienipiirteisyyden elementit rakentuvat puuston koko- ja tiheysvaihtelusta, vähintään 3 eri puulajista, riistatiheiköistä, runsaasta alikasvoksesta ja elinvoimaisesta varvustosta. Vesi on ollut näiden piirteiden muovaamisessa aiemmin se luontainen voima.

Kanalinnuille elintärkeät suon ja kankaan väliset vaihettumat säilyvät veden avulla.

Onnistumisen iloa

Viime talvena minun ja naapurini tiloilla tehtiin ensiharvennuksia ja kunnostusojituksia. Samassa yhteydessä teetimme kitu- ja joutomaaosien ennallistamista, jota täydensimme keväällä omatoimisesti puuston raivauksella polttopuuksi, muutamalla lisäpadolla ja viiksiojilla. Näin saimme tehtyä avosuota sekä palautettua vettä kuivaneisiin rimpiin.

Arvelimme toimien auttavan ainakin teeriä ja riekkoja. Toiveissa oli sen hyödyttävän muutakin lajistoa, jos ei muuta, niin sammakoita ja lättäräpyläosastolta taveja nyt ainakin. Naapurini kävi viime viikonloppuna paikalla täydentämässä aikaansaannostamme korottaen yhtä patoa ja kaivaen ojannaveroa erääseen kuivaksi jääneeseen rimpeen. Tällä reissulla hän törmäsi iloiseen yllätykseen: rimmikolla oli sulkinut hanhia. Täytyy myöntää, että hänen kiikuttaessaan kasan sulkia lähikuvion erirakenteistavan hakkuun nauhoitustyömaalle, ainakin minulla läikähti mielessä melkoinen onnistumisen ilo.

Hanhien tulon myötä mieleen tulvi uusia haaveita saada ennallistamista täydennettyä. Toistaiseksi toinen rimmikko, joka sijaitsee vesitetyn rimmen lähellä ja on kooltaan reilusti isompi, on vielä kuivillaan. Ellei se ala vettymään vuoden-parin sisään sen alapuolisen osan ojien tukkimisen myötä, täytyy sille ohjata vettä yläpuolelta. Siihen tarvitaan jo kaivinkonetta ja jokunen satanen rahaa, mutta hanhisuon petraaminen on sen arvoista, totta kai!

Keväällä, hakkuiden jälkeen suon reunametsään oli kulkeutunut ainakin yksi riekko. Toivon mukaan siellä asustelee tällä hetkellä jo ainakin yksi riekkopoikue. Läheisellä, parin sadan metrin päässä sijaitsevalla erirakenteistavan hakkuun kuviolla kohdalle sattui viikko sitten teeripoikue. Viime vuonna sillä varttui metsopoikue. Kenties ensi vuonna vuorossa on pyy. Mutta tiedä häntä, pääasia on että se on joku metsien kanojen sukuun kuuluva. Ja viereisellä suolla niitä lättäräpylöitä.

Mietteitä mustikasta

Riistakolmiolaskennassa otetaan parhaillaan loppukiriä. Osassa maata rankat sateet ovat vaikeuttaneet laskentaa. Toivotaan, että tulevana viikonloppuna säät suosivat laskijoita ja saadaan vielä paljon kolmioita laskettua. Ja ennen kaikkea toivotaan, että lintuja löytyy ennakkoaavistuksia enemmän. Metsäkanalinnuilla kun on takanaan jo kolme peräkkäistä huonoa vuotta.

Mustikka on metsäkanalinnuille tärkeä ravintokasvi. On jopa sanottu, että mustikalla ja metsolla on kohtalonyhteys. Mustikkasadolla on suuri merkitys lintujen lisääntymismenestykseen, sillä poikaset ovat ensimmäiset viikkonsa riippuvaisia mustikan lehdillä elävistä hyönteisistä. Ja maistuvathan ne kypsät marjat linnuille loppukesästä.

Mustikka on kypsynyt Etelä-Suomessa. Sato näyttää vaihtelevalta. Paikoin marjaa on hyvin, mutta viime vuoden kaltaista satoa ei saada. Pian selviää, miten mustikan ja metson kohtalonyhteys toteutuu, ja millaiset määrät lintuja eri alueilta lasketaan.

Kuvan mustikat löytyivät viime viikolla Nokialta. Tässä metsikössä sato vaikutti kohtalaiselta.

Kolmiolaskentoihin osallistuminen lasketaan mukaan Riistan vuoksi -kilpailun henkilökohtaisen sarjan riistanhoitotekoihin.

Soita tuunaamaan!

Metsän kasvatuksen ja tuoton kannalta moni suo on kitu- tai joutomaata. Luonnon kannalta se taas on tehollista pinta-alaa. Erilaista kuin metsä, mutta silti tärkeää. Suo ja sen turve luo tärkeän vesivaraston, josta riittää vettä tammukkapuroihin myös loppukesän kuivana kautena. Se suodattaa ja puhdistaa yläpuolisen valuma-alueen kiintoaineita ja ravinteita. Jos siellä on avorimpiä, se tarjoaa elinpaikkoja monille pitkäkoipisille kahlaajille ja lättäräpylöille. Aika usein se tarjoaa elinpaikan riekolle tai ainakin sen reunan vaihettumisvyöhyke tarjoaa hyvän elinympäristön riekon, teeren, metson tai pyyn poikueille.

Monesti on niin, että kannattamaton oja on jo melko pitkälle umpeutunut jo ihan omia aikojaan. Luonto on siis aloittanut ennallistamisen. Ongelma on kuitenkin siinä, että tulva-aikaan vesi juoksee suon ohi pieniäkin ojahahmoja pitkin eikä imeydy turpeeseen. Ojan pohjaosa kasvaa nopeasti umpeen, mutta viimeisten senttien umpeenkasvu on hidasta. Tätä prosessia voi nopeuttaa helposti jo ihan pienellä tuunauksella.

Soita on sangen helppo tuunata. Totta kai kannattaa hyödyntää viereisillä kuvioilla kunnostusojitusta tekevää kaivinkonetta jos sellainen on tarjolla. Parin tulpan tai muutaman keskisaralle vettä ohjaavan viiksiojan teettäminen ei montaa kymppiä maksa. Mutta jos konetta ei ole kulmille tulossa, niin yksittäisiä patoja tai muutaman metrin viiksiä voi värkätä itsekin. Vesitalouden järjestelyn lisäksi riekolle kannattaa tarjota aukeaa alaa. Sitä voi valmistaa puustoa raivaamalla. Työkaluksi käy moottori- tai raivaussaha.

Kelpo pato syntyy parista raivatusta puusta lyhentämällä. Yhden voi laittaa ojaan poikittain ja loput iskeä pystyyn sen yläpuolelle. Loppusilaukseksi voi laittaa turvetta niin, että puut peittyvät. Tällä konstilla veden pinnan saa nousemaan muutamasta sentistä muutamaan kymmeneen senttiin. Juuri sen tarvittavan määrän mitä tarvitaan veden seisahduttamiseksi. Rahkasammal alkaa kasvaa ja hoitaa lopun omatoimisesti.

Ei elinympäristöjen palauttamisen tarvitse aina olla massiivista konetyötä tai kallista. Itse tuunaamalla saa paljon aikaan. Kunhan vain on kiinnostusta ja hoksaa sopivan paikan. Se on huippuhyvää hyötyliikuntaa, ihan niin kuin muutkin metsänhoitotyöt.