Siirry sisältöön

Våtmarkerna är viltekonomiskt naturens skattkistor

Våtmarkerna erbjuder oss rent vatten, fisk, vilt samt möjlighet till idkande av hobby- och näringsverksamhet. Internationella våtmarksdagen (World Wetlands Day) påminner om betydelsen av att bevara, restaurera och sköta om våtmarkerna för människornas välmående.

I Norden firas den internationella våtmarksdagen årligen den 2 september. Evenemanget som instiftats av RAMSAR-konventionen strävar till att väcka människornas intresse för våtmarker och påminna om betydelsen av dessa.

Europas sjöfåglar häckar på Finlands våtmarker

Största delen av våtmarkerna i Finland finns på jord- och skogsbruksområden, det vill säga ytterom skyddsområdesnätverket. Tack vare det stora antalet och den totala sammanlagda arealen är betydelsen av vardagsnaturens våtmarker som givare av ekosystemtjänster betydande. Lokalt kan betydelsen av vardagsnaturens våtmark vara av stor betydelse för sjöfåglarna och stödjande för värdefulla nätverk av sjöfågelvatten.

För många sjöfågelarter är Finland det viktigaste producentlandet inom den Europeiska unionen. Finlands häckande bestånd av stjärtand, bläsand, årta, brunand, vigg, och sothöna vilka trivs på frodiga vatten har ändå minskat. Enligt undersökningar är det den försämrade situationen för livsbiotoperna som i första hand är orsak till nedgången. Övergödning, igenväxt, tillväxt av mörtfiskbestånd och smårovdjur försvagar häckningsframgången. Vigg och brunand som speciellt gärna häckar bland måskolonierna lider också av att skrattmåsen minskar. Bläsanden som föredrar sjöfräken ser ut att lida av att mängden fräken minskar. I första hand kan man förbättra framgången för gräsand, kricka och knipa på vardagsnaturens våtmarker och de bästa platserna duger även bra för de mera krävande arterna.

Finansiering och samarbete förutsättningar för våtmarksskötsel

Restaurering och skötsel av livsbiotoper samt effektivering av fångst på små rovdjur är viktig beståndsvård av sjöfågel. Med Finlands viltcentrals projekt Hembygdsvåtmark Life anlades och restaurerades 47 modellvåtmarker på olika håll runt om i Finland och därtill bidrog man med hjälp vid planeringen av ett tiotal nya objekt. Under historiens gång har jägarna byggt och restaurerat omkring 2 000 våtmarker för sjöfåglarna. Lokalt kan man redan se de goda resultaten och våtmarksarbetet har bra flyt.

En bra situation för våtmarkerna och sjöfågelstammarna kräver samarbete som överskrider förvaltnings-gränserna. Finlands RAMSAR-våtmarksåtgärdsprogram som publicerades i augusti innehåller 55 åtgärder, vilka då man tillsammans förverkligar dem gör det möjligt att uppnå programmets vision: ”Insjöar sjudande av liv, myrar och Östersjön mår bra, upprätthåller biodiversiteten, producerar nytta och välmående samt är en viktig del av vårt samhälle”

Markägarna och jägarna är i nyckelposition vid iståndsättning och skötsel av vardagsnaturens våtmarker. De mest betydande finansieringsformerna för våtmarkerna har varit Hembygdsvåtmark Life, lantbrukets stöd för Icke-produktiva inversteringar och KEMERA –naturvårdsprojektet. Fungerande finansieringskanaler är en förutsättning för omfattande våtmarksarbete. Mekanismerna för skötseln av jord- och skogsbruksområdenas kostnadseffektiva våtmarksbiotoper borde fortsättningsvis utvecklas och en tillräcklig finansiering tryggas för rena vatten, livskraftiga

Läs mera om viltekonomisk våtmarksskötsel: kosteikko.fi
Läs mera om RAMSAR-våtmarkskonventionen: ramsar.org
Läs mera om internationella våtmarksdagen: worldwetlandsday.org

Bild: Mikko Alhainen / Finlands viltcentral

Extra information

Alhainen, Mikko

  • Specialplanerare
  • Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi