Siirry sisältöön

VargLIFE: Allt fler räds de stora rovdjuren – björn och fästingar väcker större oro än varg

Finländarnas attityder till de stora rovdjuren har kartlagts i en studie. Allt fler är rädda för rovdjur. Björn och fästingar väcker mer rädsla än vargen.

Vargen är ett stort rovdjur som väcker emotionell respons hos människan. Av finländarna uppger 35 procent att de är mycket rädda för att möta en varg. Björnen väcker rädsla hos 44 procent av finländarna och fästingarna hos 43 procent. Myndiga finländare fick i en medborgarenkät bedöma sina känslor för hur de skulle uppleva eventuella möten med djur.

Att möta ett stort rovdjur kan också vara en spännande upplevelse. Av svarspersonerna uppgav 19 procent att ett möte med vargen kan vara både skrämmande och fascinerande.

Rädslan för stora rovdjur har blivit vanligare och tilltagit under de senaste fem åren. Allt fler räds också andra djur, som grävlingar. Enligt den i juni publicerade beståndsberäkningen för varg har vargstammen ökat i Finland. I själva verket har vargstammens storlek inte ändrats nämnvärt på fem år, men populationen i västra Finland har stärkts.

”De stora rovdjuren väcker många känslor genom de är imponerande djur som satt spår i vår kulturhistoria. Även personliga upplevelser och kunskaper spelar en roll i det. Vargen kan upplevas som kraftfull, oberäknelig, oskygg för människan eller farlig. Vargen är skrämmande om man känner att man inte har läget under kontroll”, säger specialforskare Jani Pellikka vid Naturresursinstitutet. ”Å andra sidan kan uppfattningarna av att vargen lever i livslånga parförhållanden och är lojal mot sin flock också likställas med mänskliga dygder.”

I relation till invånarantalet är fler människor mycket rädda för varg i områden där det finns vargrevir. Människor räds varg också i områden där det inte finns några revir. De flesta som räds stora rovdjur bor i tätorter och utanför vargreviren.

Föreställningarna om den oberäkneliga vargen väcker rädsla

Människor som anser att vargen är oberäknelig är mer rädda för att möta en varg. Av finländarna tror 67 procent att vargen kan bli oskygg om den inte har orsak att vara rädd för människan.

”Trots att man oroar sig för närheten till vargar uppskattar personer med barn att till exempel vägtrafiken, olyckor och främmande personer är ett större hot för barnen än vargen”, säger Pellikka. ”Vargen anses utgöra ett hot för hundar som springer okopplade i skogen speciellt inom etablerade vargrevir.”

LIFE-projekt tar fram information och verktyg för att minska rädslan

Vargen är ett stort rovdjur och ska bemötas med försiktighet. Det är lättare att bedöma riskerna med vargen om man är insatt i vargens beteende och i vargreviren i den egna omgivningen. Man kan omedvetet locka vargen till gårdsområdet exempelvis med lämplig föda. Det är bra att veta vem som hjälper och ger råd om man oroar sig över vargar som rör sig nära bebyggelse (mer information finns i bilaga 2: Vem hjälper om jag möter en varg?).

I projektet VargLIFE tas fram information och verktyg för att förebygga vargskador i samarbete med tamdjursgårdar, jägare med hund och andra som bor i vargområden.

 

Så här genomfördes enkäten: I undersökningen deltog 2 000 finländare som bor söder om renskötselområdet. Bilendi Oy genomförde enkäten via sin internetpanel i januari–februari 2020 i på uppdrag av VargLIFE. Resultaten från 2020 jämfördes med enkäter som genomfördes på motsvarande sätt 2014 och 2016.