Siirry sisältöön

Tre järvar som byte med renskötselområdets dispenser

Finlands viltcentral beviljade skadebaserade dispenser för fångst av tre järvar i vinter. Två av dispenserna beviljades till ett dispensområde i Hyrynsalmi och Suomussalmi och en till Enontekis. Dessutom fattade viltcentralen beslut om avslag på tre dispensansökningar.

Med stöd av de av Finland viltcentral beviljade dispenserna fälldes tre järvar under innevarande vinter. Två av dem fälldes i Hyrynsalmi och en i Enontekis. Samtliga var hanar.

Den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda största tillåtna bytesmängden är liksom tidigare jaktår åtta järvar. I enlighet med ministeriets förordning kunde dispenser beviljas endast för det i förvaltningsplanen för järvstammen fastställda stamförvaltningsområdet som omfattar norra och östra renskötselområdet, i vilket största delen av de renskador som jäven orsakar inträffar.

År 2021 registrerades över 1 900 renskador orsakade av järv, vilket är 40 procent av samtliga ersatta renskador orsakade av stora rovdjur under fjolåret. I vinter har mängden skador varit större än ifjol vintras. Syftet med de skadebaserade dispenserna är att minska de särskilt allvarliga renskador som orsakas av järv.

Enligt Naturresursinstitutet uppskattade man att det i Finland i februari 2021 rörde sig sammanlagt 390–400 järvar, varav 160–170 på renskötselområdet. Arten har de senaste åren brett ut sig allt mer också söder om renskötselområdet, och järvobservationer görs numera också i landets sydligaste delar. Finlands järvstam har ökat så att den nu är ungefär tio gånger större än i början av 1990-talet. Ökningen av individantalet har de senaste tio åren varit kraftigare än tidigare.

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi

Tossavainen, Sami

  • Jaktchef, Lappland
  • Områden enligt JL 8 §
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi