Siirry sisältöön

Stort antal beviljade dispenser för att förhindra skador orsakade av fågelinfluensa

För att förhindra skador orsakade av fågelinfluensa har Finlands viltcentral beviljat ett exceptionellt stort antal dispenser för fåglar i närheten av pälsfarmer.

Finlands viltcentral har beviljat dispens för sammanlagt 500 gråtrutar, 100 havstrutar, 2 000 björktrastar, 1 000 skator, 2 000 kajor, 2 000 kråkor och 2 000 tamduvor för 448 pälsfarmer och i deras omedelbara närhet. Finlands viltcentral bedömde att den beviljade mängden är tillräcklig för att avvärja skador.

Jakttiden för icke fredade fåglar startar den 1 augusti. Den beviljade dispensen är i kraft 26.7.2023 – 31.7.2023. Majoriteten av de pälsfarmer som fått dispens finns i Österbotten samt i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten.

Grunden för beviljandet av dispens är av särskild art. Avsikten är att säkerställa den allmänna säkerheten och folkhälsan. Fågelinfluensans högpatogena form H5N1 har spridit sig kraftigt bland Finlands vilda fåglar och påträffats hos uppfödda pälsdjur. Fågelinfluensa kan också smitta till människan.

På pälsfarmer används olika skydds- och fördrivningsmetoder, vilka anses vara de primära metoderna för att förhindra spridningen av fågelinfluensa. Den sista metoden för att förhindra spridning av högpatogen fågelinfluensa till pälsfarmer är att dessutom avliva icke fredade fåglar.

Stammens tillstånd och sjukdomsriskens allvar beaktas

Dispensbeslutet har fattats så att tillståndet hos stammarna av kaja, kråka, tamduva och björktrast har beaktats, varvid avvikelsen inte skadar bevarandet av arternas gynnsamma skyddsnivå. Arterna är rikliga och skyddsnivån är gynnsam. Den avvikelse från fredning som tillåts genom dispensbeslutet skadar inte bevarandet av en gynnsam skyddsnivå för de nämnda arterna.

Skatan klassas som en nära hotad art och gråtrut och havstrut som sårbara arter. I beslutet har beaktats sjukdomsriskens allvar, det beviljade individantalet samt den beviljade avvikelsens varaktighet, och den jakt som sker med stöd av dispensen anses inte inverka på bevarandet av de nämnda arternas skyddsnivå eller uppnåendet av den.

 

Tilläggsuppgifter:

Dispenser för fågelvilt och icke fredade fåglar (riista.fi)