Siirry sisältöön

Stammarna av skogshönsfåglar har minskat – beskatta sparsamt

Jakten på skogshönsfåglar startar den 10 september. Enligt höstens vilttriangelinventeringar har skogshönsfågelstammarna, beroende på art och område, minskat under några på varandra följande år. Eftersom skogshönsfåglarnas fortplantning lyckades dåligt, krävs i år särskilt stor försiktighet för att undvika för kraftig jakt på vuxna fåglar.

Jakten på skogshönsfåglar startar torsdagen den 10 september. Sommarens regniga och svala väder försvårade skogshönsfåglarnas fortplantning. Det regniga vädret försvagade överlevnaden särskilt för tjäderns hanungar, och i största delen av landet är ungarnas andel mindre än en tredjedel av hela tjäderstammen. Orrarna lyckades bättre med sin ungproduktion, men också i orrarnas, järparnas och ripornas stammar är andelen ungar mindre än hälften av stammen. Trycket på hönsfågelstammarna ökade ytterligare av att sorkstammarna i landets södra delar i vintras kollapsade, vilket medförde att de små rovdjuren var tvungna att ersätta sin föda med till exempel skogshönsfåglarnas ägg och ungar. Minskningen ökade ytterligare av att dödligheten bland vuxna tjädrar, orrar och dalripor var över genomsnittet. I jord- och skogsbruksministeriets förordning ingår många områdes- och artspecifika begränsningar i fråga om jakttiderna för skogshönsfåglar. Varje jägare ska, innan jakten inleds, känna till de begränsningar som gäller på det egna jaktområdet.

Förordningen om jakttiderna för skogshönsfåglar grundar sig huvudsakligen på den analys av fågelstammarnas tillstånd som görs av Finlands viltcentrals sakkunniga. När jakttiderna bestäms beaktas också vilttriangelinventeringarna, som görs som unikt talkoarbete och ger aktuella uppgifter om skogshönsfågelstammarna. Eftersom inventeringarna visade att fågelstammarna har minskat, har jord- och skogsbruksministeriet för det här året stadgat om flera tids- och områdesmässiga begränsningar i fråga om fångsten av skogshönsfåglar, och jakten på tjäder och dalripa har i vissa delar av landet förbjudits helt. Det svaga tillståndet för skogshönsfåglarnas stammar framgår tydligt av att jakttiden till och med på järpe förkortades på vissa områden.

Vuxna fåglar värdefulla

Finlands viltcentral rekommenderar att fångsten i mån av möjlighet riktas till unga, det vill säga samma år födda, ungfåglar. De unga fåglarnas möjligheter att överleva till nästa vår är svagare än för vuxna fåglar. De vuxna fåglarna representerar fågelstammens mest produktiva del och därför värdefullt kapital, som bör beskattas sparsamt. När det är nödvändigt att begränsa jakten, görs det genom att förkorta jaktperioden i slutet av perioden, så att fångsten i högre grad riktas till unga fåglar.

För att undvika snedvriden könsfördelning, ska jakten även inriktas jämnt på båda könen enligt respektive stam. I höst gäller den anvisningen främst tjäderstammen, vars hanungar har lidit särskilt mycket av det dåliga vädret.

Det att skoshönsfåglarnas stammar minskar under på varandra följande år är delvis en naturlig variation, som man inte just kan påverka med viltvård i någon större utsträckning. Det kan till och med vara ett tecken på att den tidigare för skogshönsfågelstammarna typiska periodvisa variationen håller på att återkomma. Sålunda kan man under de närmaste åren förvänta sig att stammarna uppvisar en betydande ökning.

Även om sommaren var ofördelaktig för kullproduktionen, var blåbärsskörden riklig i år, vilket är till skogshönsfåglarnas fördel. De nya ungarna kan således i god kondition med hjälp av den rikliga födan börja förbereda sig inför vintern.

Landskaps- och kommungränserna på Lantmäteriverkets webbplats

Karta över jakttiderna för skogshönsfåglar