Siirry sisältöön

Sälfångsten på samma nivå som föregående jaktperiod

Bytesmängderna för jaktåret som avslutades i slutet av juli var för gråsälens och östersjövikarens del på samma nivå som föregående jaktår. Under de två senaste åren har bytesmängderna för båda arterna varit cirka tvåhundra individer per år.

Gråsälsbytet under jakten 1.8–31.12.2017 och 16.4–31.7.2018 var totalt 213 individer, av vilka 44 fälldes i stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, 65 i Sydvästra Finland och 104 i Finska viken. Jaktkvoten för gråsäl som regleras genom jord- och skogsbruksministeriets förordning var totalt 1 050 individer, varav 633 i Bottenviken-Kvarken, 273 i Sydvästra Finland och 144 i Finska viken.

Bytet blev således liksom i fjol ungefär en femtedel av den tillåtna gråsälskvoten. I stamförvaltningsområdet för Finska viken fälldes 72 procent, i Sydvästra Finland 24 procent och i Bottenviken-Kvarken sju procent av den regionala kvoten. Jaktperioden 2016–2017 var gråsälsbytet 216 individer. Gråsälskvoterna och jakttiderna motsvarar tidigare jaktperioder även beträffande det nya jaktåret som startade i början av augusti.

Med stöd av de jaktlicenser som Finlands viltcentral beviljade fälldes totalt 210 östersjövikare (jakttiderna 1.9–15.10.2017 och 16.4–31.7.2018), av vilka över hälften på havsområdet mellan Ijo och Kalajoki. Den kvot som fastställdes av jord- och skogsbruksministeriet var trehundra vikare på stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, som sträcker sig från Torneå till Kristinestad. Jaktlicenser för vikare beviljades inte utanför stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken. Föregående period var bytesmängden 199 vikare.

Syftet med den jakt som sker med stöd av jaktlicenser beviljade av Finlands viltcentral är att förhindra och minska de skador som Bottenvikens vikarstam orsakar på fisket och fiskodlingen. Jakttiden för vikare ändrades tidigare i år så att den motsvarar jakttiden för gråsäl, vilket betyder att jakt på östersjövikare är tillåten med jaktlicens under perioden 16.4 – 31.12. Den nyligen fastställda kvoten tillåter liksom i fjol jakt på 300 vikarindivider på stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken.

Båda sälarternas stammar är starka och livskraftiga. Enligt uppskattningar finns i Östersjön totalt cirka 40 000–54 000 gråsälar. Under flyginventeringarna år 2017 sågs en tredjedel av alla observerade gråsälar på Finlands havsområde. Stammen av östersjövikare har vuxit de senaste åren och uppskattas nu bestå av över 20 000 individer, av vilka majoriteten lever i Bottenviken. Uppföljningen av sälstammarna hör till Naturresursinstitutets uppgifter.

Finlands viltcentral uppdaterar stamförvaltningsplanen för havssälstammarna i Finland under år 2018.

Tilläggsuppgifter:

Mikko Toivola, jaktchef, Egentliga Finland, 029 431 2341, mikko.toivola@riista.fi

Harri Norberg, specialplanerare, 029 431 2115, harri.norberg@riista.fi