Siirry sisältöön

Rapportera rovdjursobservationer till rovdjurskontaktpersonen

Utvecklingen av Finlands stammar av stora rovdjur följs upp med hjälp av nätverket av rovdjurskontaktpersoner. Observationer som har verifierats av nätverket utgör grunden till uppskattningen av rovdjursstammarna. Genom att anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen i ditt område bidrar du till mer exakta stamuppskattningar.

Rovdjurskontaktpersonerna är frivilliga, utbildade experter som granskar och fastställer observationer av stora rovdjur. Medborgarna ombeds anmäla sina observationer av varg, björn, lodjur och järv till rovdjurskontaktpersonerna i området.

En rovdjursobservation kan vara en synobservation av ett djur eller en observation av spår, spillning, kadaver eller spår av attacker. Anmäl din observation detaljerat och ge exakt position till den lokala rovdjurskontaktpersonen genast efter händelsen. Genom att anmäla din observation bidrar du till viltforskningen och hjälper dessutom myndigheterna att få en mera exakt uppfattning av rovdjurssituationen i området.

– I synnerhet observationer av rovdjurens kullar är viktiga för utarbetandet av stamuppskattningar. Särskilt med hjälp av vargobservationer följer man också med hur vargarna beter sig i förhållande till människor och bebyggelse, säger rovdjurskontaktperson Markku Tuominen från Nurmijärvi.

Observationsdata för olika ändamål

Myndigheterna och viltförvaltningen, såsom polisen och Finlands viltcentral, använder observationerna som stöd för beslutsfattandet. Dessutom används observationerna vid förebyggandet av skador orsakade av stora rovdjur, såsom vid fördelningen av rovdjursstängsel och annat material för förebyggande av skador. Observationsdata kan också användas vid bedömningen av behovet av skolskjutsar.

I hela Finland registreras årligen tiotusentals observationer, vilket betyder att det handlar om en mycket omfattande mängd frivilligarbete.

– Rovdjurskontaktpersonerna i Nyland har hittills under år 2022 registrerat över 2 500 observationer av lodjur och nästan 600 vargobservationer, säger jaktchef Visa Eronen.

Alla rovdjursobservationer som granskats av en rovdjurskontaktperson förs in i Naturresursinstitutets system Tassu. För observationerna antecknas bland annat djurens art och antal samt tid och plats för observationen. Spårens mått registreras också alltid då det är möjligt. För spårobservationer av lodjur och varg mäts framtassens bredd och längd, för spårobservationer av björn och järv mäts framtassens bredd. När det handlar om stora rovdjur som har rört sig i närheten av bebyggelse antecknas dessutom avståndet till närmaste bostadsbyggnad.

Om du möter ett stort rovdjur

Om du möter ett stort rovdjur på en gårdsplan eller betesmark är det skäl att försöka jaga bort det med höga ljud eller genom att tydligt visa att det finns en människa på plats. Ett sådant möte ska ovillkorligen anmälas till rovdjurskontaktpersonen.

Om ett stort rovdjur orsakar fara eller skada på en gårdsplan, eller om du krockar med ett stort rovdjur, ska du kontakta polisen via nödcentralen (112).

 

Kontaktuppgifterna till rovdjurskontaktpersonen i ditt område hittar du på sidorna riista.fi.

Utbildningsmaterial för rovdjurskontaktpersoner (riistainfo.fi)

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi