Siirry sisältöön

Rapporten om regional inventering av snöspår efter varg klar

I februari ordnades en inventering av vargspår i Västra Finland. Enligt den rapport som jord- och skogsbruksministeriet gav ut i dag lyckades inventeringen trots det svåra snöläget på ett tillfredsställande sätt. Responsen på inventeringen från fältet var i huvudsak positiv.

Jord- och skogsbruksministeriets färska rapport beskriver inventeringens bakgrund, hur man planerade och genomförde inventeringen samt  vilka vargobservationer man gjorde på inventeringsdagen. Rapporten innehåller också respons från de frivilliga som deltog i inventeringen. Responsen samlades in genom en elektronisk enkät. I rapporten analyseras också kort vilka faktorer inverkar på en lyckad inventering.

Inventeringen ordnades den 9 februari i samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral och Finlands Jägarförbund. Särskilt jägarna hade önskat en gemensam inventering. I inventeringen deltog sammanlagt 765 frivilliga.

Syftet med den regionala inventeringen var att öka dialogen särskilt mellan jägare och viltförvaltningen samt forskningen. Ett ytterligare mål var att få information om vargar, vargarnas rörelser och revir i inventeringsområdet vid tidpunkten för inventeringen.

–I samarbete kunde deltagarna göra inventeringen med snabb tidtabell, allt från kurserna till själva inventeringen och responsmötet. Ett stort tack till alla medverkande. Er arbetsinsats för att inventeringen kunde genomföras var helt avgörande, säger vilt- och fiskerirådet Vesa Ruusila vid jord- och skogsbruksministeriet.

Den största utmaningen på inventeringsdagen var snöläget som varierade i inventeringsområdet. Under goda förhållanden finns det tillräckligt med snö i hela inventeringsområdet och det har gått 1–2 dygn från det senaste snöfallet som täckt de gamla spåren. På grund av värmegraderna smälte dock snön i vissa delar av inventeringsområdet före inventeringen.

Mot våren brukar vargar börja röra sig mer, vilket sannolikt påverkade observationerna.

Inventeringen genomfördes i älgskötselområdet Kusten-Österbotten–Österbotten 3 och i de norra delarna av Satakunta.

Utifrån inventeringen togs inte fram någon bedömning av stammens storlek i området eftersom det finns många osäkerhetsfaktorer i en inventering som görs under en dag.

I samband med inventeringen samlades också DNA-prover, men antalet var lågt.

DNA-proverna får i fortsättningen en allt större roll i bedömningen av stammens storlek, och där är de prover som jägarna samlar in helt centrala.

Fördelen med insamlingen av DNA är bland annat att det inte behövs något visst vinterväder för att samla in proverna.

Länkar:

Rapporten om regional inventering av snöspår efter varg 

Mer om detta tema:

Nyhet 25.3.2020: En rapport om inventeringen publiceras på våren

Ytterligare upplysningar:

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 840 68 77, fornamn.efternamn@mmm.fi