Siirry sisältöön

Plantskogsvård för en viltvänlig skog

De små hönsfågelungarna har kläckts och kilar omkring i blåbärsriset. Det är bra att komma ihåg skogshönsfåglarna i samband med plantskogsvården, som är starten på en viltvänlig skogsvård.

Skogshönsfåglarna hör till de arter i ekonomiskogar som tål många skogsvårdsåtgärder, om de genomförs på rätt sätt. Viltvänligt skogsbruk innebär skötsel av ekonomiskog på ett sådant sätt att skogshönsfåglarna beaktas. Plantskogsvården utgör grunden för en livsmiljö som är lämplig för skogshönsfåglar.

– En bra viltskog erbjuder rikligt med näring och skydd för skogshönsfåglarna. De trivs i blandskog med ett trädbestånd som varierar i storlek och täthet. Idealet är en skog med minst tre olika trädslag och rikligt med undervegetation, viltbuskage och grupper med naturvårdsträd, säger Finlands viltcentrals specialplanerare Marko Svensberg.

Beaktandet av skogshönsfåglarna utgör inget hinder för en lönsam virkesproduktion, tvärtom underlättas bland annat röjningsarbetet i plantskogen.

– Många skogsägare sköter sina plantskogar under försommaren. En markägare som värdesätter skogshönsfåglar styr plantskogen mot en blandskogstyp och låter helt oröjda viltbuskage stå kvar i plantbeståndet. Det lönar sig att låta buskage stå kvar på platser som är svåra att röja, såsom fuktiga sänkor, säger Svensberg.

Viltbuskage ger fåglarna skydd mot rovdjur i luften och på marken. Dessutom skapar de en för viltet viktig variation i växtlighetens täthet och storlek. Behovet av skydd är extra stort på karga växtplatser. Viltbuskage inverkar inte på berättigandet till Kemera-stöd om de utgör under tio procent av den totala ytan.

Den blandskog som sparas vid plantskogsvården möjliggör gynnandet av blandskog vid senare gallringsavverkningar.

– För ungarna som kläcks kring midsommar är blåbärsriset livsviktigt, vilket vid viltvänligt skogsbruk beaktas genom att man gynnar blandskog och använder lätta jordbearbetningsmetoder, säger Svensberg.

Kom ihåg-lista för plantskogsvårdaren

  • Spara viltbuskage med en storlek från grupper med några träd till 2 ar
  • Spara 4–5 buskage per hektar
  • Gran skapar bra skydd i ett buskage
  • Gynna blandskog – i en viltvänlig skog finns tall, gran och lövträd. Huvudträdslagets andel är högst 80 %
  • Spara buskar, undervegetation och videväxter som är viktiga för pollinerarna
  • Låt grupper med naturvårdsträd stå orörda

Finlands viltcentrals kampanj Av kärlek till viltet sporrar skogsägare att bedriva natur- och viltvård. Ungefär hälften av Finlands privatägda marker ägs av jägare och deras familjer.

Mer information om skogsvård som gynnar skogshönsfåglar finns på www.riistametsa.fi

 

Extra information

Svensberg, Marko

  • Specialplanerare
  • Vilthushållning
  • 029 431 2108
  • marko.svensberg@riista.fi