Siirry sisältöön

Översvämningsskador förhindras genom jakt på bäver

Bävrarnas aktiviteter berikar naturens mångfald. De kan emellertid orsaka avsevärda skador för jord- och skogsbruk, vilka inte ersätts av staten. Skadorna kan förhindras genom planmässig fångst och rivning av dammar.

I vårt land finns två bäverarter. I åkerdiken i Västra Finland lever europeisk bäver, som klassificeras som ursprunglig art. Dess utbredningsområde omfattar Satakunta, de västra delarna av Birkaland och de södra delarna av Södra Österbotten och Kust-Österbotten. Därtill har europeisk bäver uppenbarligen vandrat över från svenska sidan till Västra Lappland.

I Östra och Mellersta Finland lever den amerikanska arten kanadensisk bäver, som är klassificerad som främmande art. Det tätaste beståndet av kanadensisk bäver finns i Savolax och Norra Karelen, men den påträffas på vissa områden ända till Tavastehus.

Bävrarna formar sin livsmiljö enligt sina behov genom att styra vattenflödet med fördämningar. Den höjda vattennivån är även till fördel för många skogsdjur, eftersom livsbetingelserna blir mångsidigare. Våtmarker som är värdefulla för vatten- och hönsfåglar uppstår, i vilka olika födoinsekter trivs. Översvämningsområden i anslutning till sjöar eller dammar utgör fortplantningsplatser för fiskar som leker.

På vissa platser förorsakar fördämningarna emellertid stora ekonomiska skador för markägarna, både i form av fällda träd och översvämmade väg-, skogs- eller åkerområden. De vanligaste problemobjekten är dammar som byggs i vägtrummor eller skogsdikningsområden. De skador som orsakas av bäver ersätts inte av statsmedel.

Jaktsäsongen fortsätter till slutet av april

Genom jakten begränsas bäverstammens tillväxt på områden med hög stamtäthet, och samtidigt förebyggs skador. Det viktigaste vid förebyggandet av skador orsakade av bäver är att sommartid granska de förändringar som sker i stammen och dimensionera bäverjakten så att omfattande skador undviks.

Kanadensisk bäver kan fångas med tillstånd av markägaren eller jakträttshavaren. För fångst av europeisk bäver krävs jaktlicens beviljad av Finlands viltcentral. Bäverjakten inleds årligen den 20 augusti och fortsätter fram till utgången av april.

Som fångstredskap för bäver används gevär, hagelgevär, jaktbåge eller saxar som dödar omedelbart. Bävern är ett värdefullt viltdjur, av vilket den tåliga pälsen och det smakrika köttet används. Därtill kan man få ett fint jaktminne genom att bleka bäverns kranium.

Markägarens tillstånd för att riva dammen

Bäverdammen måste anmälas till markägaren eller det lokala jaktsällskapet, för att fördelarna och nackdelarna med den höjda vattennivån ska kunna bedömas.  Dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo får för förebyggande av skador förstöras under följande tidsperioder:

1) 15.6–15.9 i landskapet Lappland
2) 15.6–30.9 i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland
3) 15.6–15.10 i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen
4) 15.6–31.10 i övriga delar av Finland.

Övriga tider får bebott bo, damm eller annan konstruktion byggd av bäver inte förstöras.

Mera information fås av jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter