Siirry sisältöön

Nya arbetsanvisningar för viltvänligt skogsbruk har publicerats: gynna blandskog, spara buskage

Finlands viltcentral har publicerat nya arbetsanvisningar för viltvänligt skogsbruk. Syftet med anvisningarna är att modernisera skötseln av ekonomiskogar så att behoven såväl för 2000-talets skogsägare som för viltet uppfylls. Viltvänligt skogsbruk lyfts fram även på Skogsmässan 6–8.11.2015.

Arbetsanvisningarna för viltvänligt skogsbruk lämpar sig väl för skötsel av vanlig ekonomiskog, och för en företagsam skogsägare är de flesta anvisningarna enkla att tillämpa. I skogsvårdsarbetet kan viltet tas i beaktande under skogens hela omloppstid, och metoderna är mycket kostnadseffektiva. Målet är att förutom privata skogsägare även yrkesfolk ska inspireras att finjustera sina skogsbruksmetoder så att viltet bättre beaktas. Finlands viltcentral önskar att man, samtidigt som man sörjer för skogens virkesproduktion, även ska sörja för viltets livsmiljö, skogens mångfald och vackra landskap.

Föda och skydd åt viltet

Skogshönsfåglarna trivs bäst i mångsidig blandskog, där trädbeståndet varierar i storlek och täthet. Idealet är en skog med minst tre olika trädslag, vars variation stöds genom att man sparar buskage och grupper med naturvårdsträd eller väljer kontinuitetsskogsbruk, som innebär att skogen alltid är bevuxen. Ett mångsidigt trädbestånd erbjuder viltet livsviktigt skydd.

Blåbär är den viktigaste näringsväxten för skogshönsfåglar. Enhetliga bestånd av blåbärsris är särskilt viktiga för fågelungarna, som behöver skyddet som riset ger och näringen av de insekter som lever på blåbärsrisets blad. För att blåbärsriset ska frodas rekommenderas naturliga föryngringsmetoder och gallringar som genomförs i rätt tid.

– Det är viktigt att viltskogen inte är för städad och parkliknande, sammanfattar Finlands viltcentrals projektchef Janne Miettinen.

Framtidens skogsvård

Viltvänligt skogsbruk främjar skogarnas rekreationsanvändning, samtidigt som det ger beredskap för klimatförändringen, skogsskador och förändringar i virkespriserna.  Eftersom viltet är en del av skogens avkastning, ökar viltrikedom i kombination med lönsamt skogsbruk det totala värdet på skogen.

Finlands viltcentrals avdelning på Skogsmässan lägger i år fokus på just viltskogar. Varje dag finns experter på plats som kan ge råd om skogsskötsel.

– Vi vill uppmuntra skogsägarna till diskussion, dialog och nyfikenhet i anknytning till viltskogar. Vi hoppas att skogsägarna ska hitta till vår avdelning, säger Finlands viltcentrals specialplanerare Mirja Rantala.

Arbetsanvisningarna för viltvänligt skogsbruk har utarbetats i samarbete med Finlands Skogscentral, skogsproffs och skogsägare. Finlands viltcentral strävar efter att viltvänligt skogsbruk ska utgöra en del av det finländska skogsbrukets vardag.

Työohjeet

Bild: Marko Svensberg/Finlands viltcentral

Extra information

Rantala, Mirja

  • Kommunikationsplanerare
  • Kommunikation
  • 029 431 2125
  • mirja.rantala@riista.fi