Siirry sisältöön

Nu ansöks om dispenser för fångst av björktrast

Fåglar som orsakar skada kan inte fångas utan dispens under fåglarnas häckningstid. Finlands viltcentral kan bevilja dispens, om det i stället för fångst inte finns någon annan tillfredsställande lösning och fångsten inte inverkar menligt på artens skyddsnivå.

Viltfåglar och icke fredade fåglar, till exempel ringduvor och björktrastar, kan förorsaka betydande skador på odlingar. Övriga arter såsom kråka och skata som äter andra arters ägg och ungar, orsakar ställvis betydande skada för det övriga djurlivet. Skador som orsakas av björktrastar på odlingar för eget behov är det möjligt att förhindra med nät och skrämmor. Med biotopvård kan man förbättra förutsättningarna för fåglarnas bon och ungarnas överlevnad. Om man med andra medel inte i tillräcklig utsträckning kan minska skadorna, kan en dispens vara lösningen på problemet.

Dispens för avvikande från fredningstiden under häckningstid för viltfåglar och icke fredade fåglar under våren och sommaren 2015 ska man ansöka om senast ungefär två månader före det förutsedda behovet infaller, till exempel jordgubbsskördens mognadstid.

Ansökningarna behandlas i den ordningsföljden de har anhängiggjorts. Utarbetandet av besluten med olika utredningar tar tid, då kan behandlingen av ansökningarna anhopa sig. Innan dispensen verkställs måste man i regel ännu vänta under den 30 dygn långa besvärstiden. Genom att vara ute i tid kan du sannolikt börja bekämpa skadorna genast problemen uppkommer.

Mångåriga dispenser för till exempel icke fredade fåglar kan komma i fråga för att minska skador som förorsakas bärodlingar. Dispens kan beviljas för längre tid än ett år för ett varaktigt objekt, skyddande av djurliv, i forskningssyfte eller på grund av naturvårdsprojekt. Under inkommande vår kan förvaltningsdomstolens avgöranden i besvären påverka tolkningen av besluten för de dispenser som nu ansöks.

Ansökningsanvisningar och blanketter

Mera information:
Finlands viltcentrals regionala jaktchefer, se kontaktuppgifter