Siirry sisältöön

Räkättirastaiden pyynnin poikkeusluvat haussa nyt

Vahinkoja aiheuttavia lintuja ei voi pyytää ilman poikkeuslupaa lintujen pesimäaikana. Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan, jos pyynnille ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua eikä pyynti vaikuta haitallisesti lajin suojelun tasoon.

Riistalinnut ja rauhoittamattomat linnut, esimerkiksi sepelkyyhkyt ja räkättirastaat, voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja viljelyksille. Muiden lajien munia ja poikasia syövät lajit, kuten varis ja harakka, aiheuttavat paikoitellen merkittävää haittaa muulle eläimistölle. Kotitarveviljelmillä rastaiden aiheuttamia vahinkoja on mahdollista estää verkoin ja pelottimin. Elinympäristöjen hoidolla voidaan parantaa lintujen pesien ja poikasten selviytymisedellytyksiä. Jos muilla keinoilla ei vahinkoja pystytä riittävästi vähentämään, poikkeuslupa voi olla ratkaisu ongelmaan.

Poikkeuslupaa riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pesimäajan rauhoituksesta poikkeamiseksi keväälle ja kesälle 2015 tulee hakea viimeistään noin kaksi kuukautta ennen ennakoitavissa olevan tarpeen alkua, esimerkiksi mansikkasadon kypsymistä.

Hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne on pantu vireille. Päätösten laatiminen erilaisine selvityksineen vie aikaa, jolloin hakemusten käsittely saattaa ruuhkautua. Ennen poikkeusluvan täytäntöönpanoa on vielä pääsääntöisesti odotettava 30 vuorokauden mittainen valitusaika. Olemalla ajoissa liikkeellä pääsee todennäköisimmin vahinkojen torjuntaan heti ongelmien ilmaantuessa.

Monivuotiset luvat voivat tulla kyseeseen esimerkiksi rauhoittamattomien lintujen kohdalla marjanviljelylle aiheutuneiden vahinkojen vähentämisessä. Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta pidemmäksi ajaksi pysyvälle kohteelle, eläimistön suojelemiseksi, tutkimuksen perusteella tai luonnonhoitohankkeen vuoksi. Tulevan kevään aikana hallinto-oikeuksien ratkaisemat valitukset saattavat vaikuttaa nyt haettavien poikkeuslupien päätöstulkintoihin.

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Lisätietoja:

Suomen riistakeskuksen alueiden riistapäälliköiltä, ks. yhteystiedot