Siirry sisältöön

MMM: Planeringen av vargens stamvårdande jakt går framåt

Breda arbetsgrupper har på ett heltäckande sätt diskuterat förutsättningarna och kraven för stamvårdande jakt efter varg. Utifrån beredningsarbetet och EU-domstolens förhandsavgörande har jord- och skogsbruksministeriet kommit fram till att en viktig förutsättning för jakten är att vargstammen ligger på en gynnsam skyddsnivå. Arbetet fortsätter med att fastställa ett gränsvärde för en gynnsam skyddsnivå och att finslipa detaljerna i ett system för stamvårdande jakt.

Jord- och skogsbruksministeriet håller tillsammans med intressegrupperna på att utarbeta ett system för att tillåta stamvårdande jakt efter varg.

–Jakt är en viktig del av förvaltningen av andra stora rovdjur och den ingår också i förvaltningsplanen för vargstammen. En förutsättning för systemet är att vargstammens skyddsnivå är gynnsam. För att bedöma detta ska Finland fastställa ett gränsvärde för en gynnsam skyddsnivå, säger styrgruppens ordförande, kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet.

Ministeriet har gett Naturresursinstitutet i uppdrag att i forskningssamarbete på internationellt plan ta fram ett gränsvärde för en gynnsam skyddsnivå för vargstammen i Finland. I dagsläge bedöms vargstammens skyddsnivå enligt habitatdirektivet vart sjätte år. Efter att gränsvärdet har fastställts kan man i samband med den årliga bedömningen av stammens storlek kontrollera om skyddsnivån är gynnsam eller inte.

Om gränsvärdet överskrids och villkoren uppfylls kan jakten inledas vintern 2021 – 2022.

–När gränsvärdet överskrids, kan jakt tillåtas inom ramen för tillståndsvillkoren, dock så att stammen efter jakten fortfarande befinner sig på en gynnsam skyddsnivå, säger beredningsgruppens ordförande, vilt- och fiskerådet Vesa Ruusila på jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetsgrupperna har utrett hur den stamvårdande jakten har organiserats i Sverige som fastställt gränsvärdet för en gynnsam skyddsnivå utifrån vetenskaplig forskning. Enligt den senaste bedömningen av stammens storlek ligger vargstammen i Sverige över det fastställda gränsvärdet. Sveriges naturvårdsverk har i år tillåtit stamvårdande jakt på varg.

Arbetsgruppernas arbete fortsätter

Nästa steg i planeringen av den stamvårdande jakten är att man definierar noggrannare systemets detaljer, såsom riktandet av jakten, samt övriga förutsättningar. I systemet beaktas habitatdirektivet, EU-domstolens förhandsavgörande och de övriga centrala bestämmelserna.

På vintern 2020 – 2021 får vargar inte jagas på stamvårdsmässiga grunder. I dag får vargar elimineras med Finlands viltcentrals dispenser som centralen beviljar på grund av skador eller hotad säkerhet. För att förebygga skador på husdjur orsakade av vargar och andra stora rovdjur är det också möjligt att få till exempel stängselmaterial av Finlands viltcentral. Ytterligare upplysningar om dispenser och förebyggande av skador fås hos Finlands viltcentrals regionala kontor.