Siirry sisältöön

Ministeriet vill tillåta jakt på orre också i januari

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att tiden för jakt på orre förlängs i områden med täta populationer. Nu börjar jakten 10.9 och pågår fram till slutet av oktober. Enligt förslaget som skickades på remiss i dag är jakt på orrtupp tillåten i vissa områden även 1.1.–20.1.

Januarijakten tillåts i Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax med undantag för Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner. Vinterjakten är tillåten under sådana år då räkningarna ger vid handen att populationen är stor. Förslaget bottnar i förvaltningsplanen för skogshönsfåglar i Finland.

Orrpopulationen har växt kraftigt under 2000-talet, vilket innebär att jakten inte har beskattat populationen för mycket. Populationen följs upp varje år med hjälp av breda vilttriangelräkningar som görs i slutet av juli och början av augusti. Utifrån resultaten planerar och vid behov begränsar ministeriet jakten.

Det är utmanande att jaga i januari eftersom största delen av skogsvägarna är snötäckta. Jägare skidar eller använder snöskor, varför fångsten är mindre än på hösten och populationen beskattas inte oskäligt mycket. Om uppskattningen av populationens storlek visar tecken på minskning eller om räkningsinformationen inte är tillräckligt täckande, ska vinterjakten förbjudas genom en separat förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Att jaga orre på vintern är en tradition som särskilt unga jägare ännu inte fått pröva på. Senaste gången har man fått vinterjaga orrtuppar på 1980-talet. I Sverige är vinterjakten tillåten, varför finska jägare har rest också dit för att jaga.

Enligt utkastet till förordning ska också grävling och räv vara helt fredade när de har ungar. För grävling gäller detta under tiden 1.4.–31.8. och för räv 1.4.–31.7. Enligt förordningen ska också jakttiden för rapphöna tidigareläggas och jakttiden för mufflon förlängas.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst