Siirry sisältöön

Minimikraven beträffande antalet skyttar för älglicenser i norra Finland

Finlands viltcentral förutsätter att jaktföreningar/jaktsällskap som ansöker om licens för år 2014 fyller minimikraven beträffande antalet jägare för områdena Uleåborg, Kajanaland och Lappland enligt 8 § i jaktlagen (kommunmedlemmars jakträtt).

På statens områden, med undantag av kommunerna Enare, Utsjoki och Enontekis, beviljas jaktlicens huvudsakligen endast sådana sökande, som i sitt jaktsällskap har minst 10 jägare, som inte jagar någon annanstans (undantag från denna huvudregel kan göras endast i speciella fall, t.ex. om det inte för området finns andra sökande som uppfyller ansökningsvillkoret). Därtill bör minst sex av jägarna inte ha någon annan möjlighet att jaga älg. Jägarna måste ha ett skjutprov som är i kraft eller vars giltighet går ut under innevarande år.

Vid licensprövningen anses skytten ha en annan jaktmöjlighet, om han eller hon är medlem i en jaktförening/ett jaktsällskap som ansöker om jaktlicens någon annanstans. Som skyttar räknas endast sådana skyttar som enligt den sökandes anmälan inte tänker jaga älg som vanlig medlem i jaktsällskap någon annanstans under den förestående jaktperioden.

Forststyrelsens områdestillstånd garanterar inte nödvändigtvis jaktlicens

Forststyrelsens områdestillståndsprocess (jakträtt på statens områden) och Finlands viltcentrals process för jaktlicens för hjortdjur är tidsmässigt och administrativt sett olika saker. Finlands viltcentral beslutar om jaktlicens för hjortdjur enligt bestämmelserna i jaktlagen och jaktförordningen, och ett områdestillstånd (jakträtt) som eventuellt beviljats av Forststyrelsen i dess egenskap av handhavare av jakträtt binder inte Finlands viltcentral i beslutsfattandet så att jaktlicens för hjortdjur automatiskt skulle beviljas enbart av den orsaken.

Preciserade uppgifter om ansökning om jaktlicens på statens område enligt 8 § i jaktlagen

Extra information

Siira, Antti

  • Specialplanerare, Uleåborg
  • Jaktlicenser för hjortdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2251
  • antti.siira@riista.fi