Siirry sisältöön

LUKE: Björnstammen har ökat

Utifrån Naturresursinstitutets senaste beståndsberäkning verkar björnstammen i Finland ha ökat. Det totala antalet björnar beräknas till 2 300–2 500 individer före jaktsäsongen 2020. Detta är en ökning med cirka 14 procent jämfört med föregående beräkning.

Den största ökningen i antalet björnar ses i Norra Savolax och den del av Uleåborgs viltcentralsregion som inte hör till renskötselområdet. Björnbeståndet minskade i Österbottens viltcentralsregion. I de övriga regionerna var förändringarna små.

Beståndsutvecklingen för björn 2004–2019.

Beståndsberäkningarna för björn bygger på de observationer av kullar som rovdjurskontaktpersonerna har fört in i informationssystemet Tassu. År 2019 registrerades 1 260 observationer av kullar med minst en högst årsgammal unge.

Antalet observerade kullar av björnungar har ökat med cirka 25 procent jämfört med läget år 2018. En orsak till förändringarna i beståndens storlek i de olika viltcentralsregionerna är förändringar i observationsaktiviteten.

Antalet separata kullar beräknas genom att jämföra observationerna av kullar i Tassu med varandra. Observationerna skiljs åt på basis av antalet ungar, de genomsnittliga avstånden mellan observationerna och de observerade björnspårens storlek. Dessutom beaktas forskningsrön om björnens biologi.