Siirry sisältöön

Luke: Antalet vildsvin har ökat – stammen beräknas med en ny modell

Enligt Naturresursinstitutets beståndsberäkning har vildsvinsstammen fortsatt att öka jämfört med året innan. I januari 2021 omfattade stammen i genomsnitt cirka 3 400 vildsvin. Nu finns det material om uppföljningen från flera år och därför var det möjligt att i år övergå till att använda en ny metod för beståndsberäkning.

I Finland fanns i början av januari 2021 i genomsnitt 3 426 vildsvin (median). Konfidensintervallet 90 % för den beräknade stammen ger en population på 2 209–5 727 individer. Vildsvinens regionala utbredning i Finland är till sin omfattning likadan som året innan och mest vildsvin finns i östra Nyland och Sydöstra Finland.

Kartan.
Figur 1. Vildsvinens utbredning och antal utifrån älgjägarnas uppskattningar sedan 2017.

Ny metod används

Naturresursinstitutet har utvecklat beståndsberäkningen för vildsvin sedan 2017. Då tidsserien utökats var det möjligt att i år övergå till en ny metod.

Den största skillnaden jämfört med den tidigare metoden är att den nya metoden använder material från hela tidsserien för att beräkna stammens storlek, medan den gamla modellen endast grundade sig på material från uppföljningar för två år i följd. Den nya modellen baserar sig på Bayes-slutledning, som kan utnyttja flera olika informationskällor. En motsvarande modell används vid beräkning av älgstammen. När materialet årligen utökas med nytt material, uppdateras även de beräknade stammarna för tidigare år för hela tidsseriens förlopp.

Finlands vildsvinsstam 2016-2020. Stammen varit relativt stabil.
Figur 2. Finlands vildsvinsstam växer. På basis av den nya metoden har ökningen statistiskt sett varit betydande endast för året innan. Nya resultat visar att stammen varit relativt stabil under tidigare år.

– Även om det fortfarande finns skäl att beakta beräknade stammar mer som en uppskattning om storleksklass än ett exakt antal, förbättrar det nya simuleringssättet tillförlitligheten av beståndsberäkningen för vildsvin på lång sikt, konstaterar Mervi Kunnasranta, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

– Betydelsen av enskilda år minskar i resultaten då den nya modellen utnyttjar material från flera år. Enligt den aktuella modellen är till exempel den i fjol publicerade beståndsberäkningen för vildsvin på cirka 1 400 individer en uppskattning i underkant.

De viktigaste informationskällorna i uppskattningen av antal och utbredning är fortfarande jägarnas uppskattningar av antalet vildsvin i respektive områden i samband med älgjakt, uppgifter om jaktbyten och litteraturbaserade uppgifter om vildsvinets förökning och dödlighet.

Uppgifter om vildsvinsstammens storlek och utbredning krävs i synnerhet för beståndsförvaltning och bedömning av riskerna för djursjukdomar, varav afrikansk svinpest (ASF) är störst.