Siirry sisältöön

Jaktlicenserna för hjortdjur har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktsäsongen. För höstens och vinterns jakt finns 50 385 jaktlicenser för älg, 58 094 för vitsvanshjort, 230 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får man fälla ett vuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

Det beviljades cirka åtta procent färre jaktlicenser för älg än i fjol. Minskningarna i antalet jaktlicenser gäller till stor del Norra Finland, där älgstammen uppskattas ha minskat genom förra säsongens jakt och på många områden är på önskad nivå. I Uleåborg viltcentralsområde minskade antalet jaktlicenser med cirka en tredjedel jämfört med i fjol. I Lappland minskade antalet jaktlicenser för älg med cirka tolv procent och i Kajanaland med cirka 13 procent. I övriga landet var ändringarna i antalet jaktlicenser för älg mindre. Mest ökade antalet jaktlicenser i Österbotten, Norra och Södra Tavastland samt i Norra Karelen.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka elva procent och efter jaktsäsongen bestod stammen av cirka 86 500 älgar (95 % konfidensintervall 74 500–99 000 älgar).  De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam på 68 000–85 000 älgar i hela landet. Situationen varierar mellan älgförvaltningsområdena, men på ungefär hälften av älgförvaltningsområdena är älgstammen tätare än målnivån.  Målet är att genom höstens jakt reglera älgstammens storlek och struktur till den fastställda målnivån.

Under förra höstens jakt fälldes 58 219 älgar och bytesmängden var den högsta på några år.

Rekordantal jaktlicenser för vitsvanshjort

Trots det rekordstora vitsvanshjortbytet förra hösten uppskattade Naturresursinstitutet att Finlands vitsvanshjortstam hade ökat med ytterligare cirka sju procent och vintern 2018–2019 uppgick till cirka 111 500 individer (95 % konfidensintervall 106 500–117 000 individer). Stammen är starkt koncentrerad till Egentliga Finland, Satakunta, Nyland samt Södra och Norra Tavastland. Under förra säsongens jakt ökade bytesmängden med närmare 30 procent jämfört med året innan och var cirka 53 000 individer.

Genom höstens jakt strävar man efter att minska stammen av vitsvanshjort på områdena med tätast stam, i synnerhet för att minska den stora mängden hjortkollissioner. Antalet beviljade jaktlicenser för vitsvanshjort för kommande jaktsäsong är cirka 31 procent större än i fjol.

Jakten på hjortdjur startar i början av september

I Kuusamo och Taivalkoski kommuner samt i landskapet Lappland börjar älgjakten vid ingången av september. Där avslutas jaktens första period den 20 september och fortsätter åter den 12 oktober efter den så kallade brunstfredningen.

I övriga landet startar jakten på älg och vitsvanshjort vid ingången av september med så kallad vaktjakt, under vilken bl.a. användning av hund är förbjuden. Fullskalig jakt på vitsvanshjort inleds den 28 september och på älg den 12 oktober.

 

BEVILJADE JAKTLICENSER FÖR HJORTDJUR SÄSONGEN 2019–2020

 

Tilläggsuppgifter

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna, se kontaktuppgifter