Siirry sisältöön

Jakten på sjöfågel startar

Knappt hundra tusen jägare deltar i andjakten, som startar mitt på dagen den 20 augusti och fortsätter fram till den sista december. Då är det tillåtet att jaga gräsand, kricka och knipa, samt arter på tillbakagång, vilka är årta, bläsand, stjärtand, skedand, vigg, och sothöna.

Sjöfågeljakten inleds den 20 augusti klockan 12. Jakten ska inriktas på talrika arter, såsom gräsand, kricka och knipa, för vilka stammarnas utveckling har varit gynnsam.

– Enligt bytesstatistiken är gräsand, kricka och knipa de tre vanligaste bytesarterna bland sjöfåglarna, säger Finlands viltcentrals specialplanerare Mikko Alhainen.

Jakten på alfågel och storskrake startar den 1 september. Dessutom har jakt på grågås och kanadagås varit tillåten på åker från och med den 10 augusti, och från och med den 20 augusti är jakten tillåten även på vattenområden. Jakt på grågås är tillåten endast på ett bestämt kustområde och en dygnskvot på två fåglar gäller.

Jakttiden för sädgås i jaktområdet i Lappland är den 20–27 augusti, med strikta begränsningar, samt i Östra Finland i oktober–november, på ett separat fastställt område.

 

Jakten på ejder, brunand, småskrake och alfågel är begränsad

Höstjakt på ejder är förbjuden. Det samma gäller för jakt på alfågel i inlandet. På havsområden är jakt på alfågel dessutom begränsad genom jägarspecifika byteskvoter. Den jägarspecifika byteskvoten är fem alfåglar per dag. Jakt på brunand och småskrake är förbjuden i hela landet.

Många stammar av sjöfågelarter som trivs vid frodiga fågelvatten är på tillbakagång. Enligt inventeringar som har koncentrerats till Södra Finland har häckningsstammarna i Finland minskat i synnerhet för stjärtand, bläsand, årta, brunand, vigg och sothöna.

– Enligt undersökningar är huvudorsaken till minskningen försvagade tillstånd i livsmiljöerna. Trots att jakten inte verkar vara orsaken till att många andfågelarter är på tillbakagång, bör jägarna ta sitt ansvar beträffande stamskötseln. Jakten ska dimensioneras enligt viltstammens situation och det stamförvaltningsmässiga målet, säger Alhainen.

Skyldigheten att göra fångstanmälan gäller för följande arter: sädgås, grågås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, vigg, ejder, alfågel, storskrake samt sothöna. Skyldigheten gäller också brunand och småskrake, för vilka ett tidsbegränsat jaktförbud gäller.

Jägarna uppmanas registrera alla fällda byten i Oma riista, varvid de inte behöver komma ihåg för vilka arter fångstanmälan krävs och för vilka inte.

– Man får endast jaga fåglar som man med säkerhet kan identifiera, och man ska alltid ta andra jägare, naturen och bosättning i beaktande, påminner Alhainen.

På Viltinfos sidor Ansvarsfull sjöfågeljägare kan man uppdatera sina kunskaper i artkännedom (www.viltinfo.fi).

 

Föda som lockbete vid sjöfågeljakt

Jord- och skogsbruksministeriet bereder för närvarande en strategi som skapar en grund för hållbar utveckling av uppfödning av fågelvilt och ansvarsfull jakt. I strategiarbetet behandlas också användningen av föda, dvs. spannmål, som lockbete vid sjöfågeljakt.

Finlands viltcentral rekommenderar måttlighet beträffande användningen av spannmål, och i synnerhet beträffande bytesmängden, om man jagar sjöfågel vid utfodringsplatser.

Restaurering och skötsel av livsmiljöerna stöder sjöfågelstammarna. Den tid som jägarna satsar på viltvård bör tas från utfodringen och istället sättas på fångst av små rovdjur och restaurering av livsmiljöer för sjöfågelkullarna.

 

Ytterligare information:

Regionala tilläggsuppgifter från regionernas jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter.riista.fi