Siirry sisältöön

Jakten på sjöfågel startar

Jakt på sädgås är som i fjol tillåten i en del av Lappland. Sädgåsjakten startar samtidigt som jakten på många andfåglar  den 20 augusti kl. 12.00. Skyldigheten att göra fångstanmälan gäller för nästan alla sjöfågelarter. Smidigast går det att göra anmälningen i tjänsten Oma riista.

Jakten på taigasädgås är tillåten i landskapet Lappland med undantag av kommunerna Torneå, Kemi, Keminmaa och Simo. Jakttiden är 20.8. kl. 12 – 27.8. En säsongskvot på en (1) sädgås gäller.

Det är förbjudet att vid jakt på sädgås använda sig av matning med spannmål eller locka med annan föda. Om en fälld sädgås ska en lagstadgad anmälan göras inom sju dygn.

– Jakt är möjlig tack vare stammens återhämtning och mera preciserad viltdata. Jakten är dock starkt begränsad, tills dess att läget för den i Finland häckande stammen har utretts noggrannare, säger specialplanerare Mikko Alhainen vid Finlands viltcentral.

Avsikten med den jägarspecifika kvoten och förbudet mot matning med spannmål är att trygga jaktens hållbarhet och den för jaktkulturen värdefulla vildmarksjakten på häckningsmyrar.

– Det lönar sig för jägarna att registrera alla observationer av sädgås i tjänsten Oma riista. Uppgifterna är till hjälp till exempel vid utvecklingen av bedömningen av den häckande stammen. Man önskar få en bild av bytesfågelns huvud och vinge som skickas till hanhi@riista.fi , uppgifterna används för uppföljning av gåsbytets ålders- och underartsfördelning, säger Alhainen.

sädgås
Bild: Antti Piironen

Jakten ska inriktas på rikliga arter

Knappt hundra tusen jägare deltar i andjakten, som startar kl. 12 den 20 augusti och fortsätter fram till den sista december. Från och med den 20 augusti är det tillåtet att jaga gräsand, kricka, knipa samt arter som klassats på tillbakagång såsom årta, bläsand, stjärtand, skedand, vigg, och sothöna.

– Jakten ska inriktas på talrika arter, så som gräsand, kricka och knipa vars beståndsutveckling har varit gynnsam. Utgående från bytesstatistiken är det här de tre vanligast bytesarterna av sjöfåglar, säger Alhainen.

Jakten på alfågel och storskrake startar den 1 september. Grågås och kanadagås har fått jagas på åker från och med den 10 augusti och från och med den 20 augusti är jakt tillåtet även på vattenområden. För grågås gäller en dygnskvot på två fåglar och jakten är tillåten endast på ett bestämt kustområde. Jakten på sädgås startar i Sydöstra Finland den 1 oktober på ett särskilt fastställt område.

– Endast fåglar som med säkerhet kan identifieras får jagas och andra jägare, naturen och bosättning ska alltid beaktas, påminner Alhainen.

Viltinfos sidor Ansvarsfull sjöfågeljägare (viltinfo.fi) kan man uppdatera sina kunskaper i artkännedom.

 

Jakten på ejder, brunand, småskrake och alfågel är begränsad

Höstjakt på ejder är förbjuden. Det samma gäller för jakt på alfågel i inlandet. På havsområden är jakt på alfågel dessutom begränsad genom jägarspecifika byteskvoter. Bytet för en jägare är begränsat till fem alfåglar per dag. Jakt på brunand och småskrake är förbjuden i hela landet.

Många stammar av sjöfågelarter som trivs vid frodiga fågelvatten är på tillbakagång. Enligt inventeringar som har koncentrerats till Södra Finland har häckningsstammarna i Finland minskat för stjärtand, bläsand, årta, brunand, vigg och sothöna. Enligt den senaste forskningen är huvudorsakerna till nedgången de främmande rovdjuren och försvagade livsmiljöer. Trots att jakten inte verkar vara orsaken till att många andfågelarter minskar, bör jägarna ta sitt ansvar beträffande stamskötseln av arterna.

Skyldigheten att göra fångstanmälan gäller för följande arter: sädgås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, vigg, ejder, alfågel, storskrake samt sothöna. Skyldigheten gäller även brunand och småskrake, för vilka ett tidsbegränsat jaktförbud gäller. Det är enklast att registrera alla fällda byten i Oma riista, så att man inte behöver komma ihåg för vilka arter fångstanmälan krävs och för vilka inte.

Anteckna alla byten i tjänsten Oma riista, då behöver man inte separat komma ihåg, för vilka arter man måste göra en bytesanmälan och för vilka det inte behövs.

 

Lockbeten som har samband med föda vid sjöfågeljakt

Jord och skogsbruksministeriet vill begränsa användningen av lockbete. Avsikten är att lätta på jakttrycket särskilt på de sjöfåglar som är fåtaliga och på tillbakagång, så att bestånden kan återhämta sig utan att jakten på dessa helt måste förbjudas.

Enligt Naturresursinstitutets forskning transporteras det omkring sex miljoner spannmål till vattendragen för matning av sjöfåglar, vilket betyder omkring 18 kg spannmål per bytesfågel. Detta har lett till väldigt stora mängder av andfågelbyten.

Jord och skogsbruksministeriet förbereder en förordning för att förbjuda användningen av lockbeten som har samband med föda. Förbudet mot att använda lockbeten som har samband med föda är inte i kraft vid sjöfågeljakten 2021 undantaget för jakt på sädgås och vid åkerjakt på grågås.

Finlands viltcentral rekommenderar måtta med både spannmål och antalet byten vid utfodringsplatserna. Återställande och skötsel av livsmiljöerna stöder sjöfågelbestånden. Tiden som jägarna använder till viltvårdsarbete bör flyttas från utfodring till fångst av smårovdjur och återställande av livsmiljöerna.

 

Tilläggsuppgifter:

Regionala tilläggsuppgifter från regionernas jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter.riista.fi

Den ansvarsfulla fågeljägaren (viltinfo.fi)