Siirry sisältöön

Intressegrupper hördes angående skötseln av älgstammen

De regionala viltråden har den senaste veckan hört intressegrupper i hela landet angående skötseln av älgstammen. De mål som senaste vår sattes upp för älgförvaltningsområdena siktade på en vinterstam med 65 000–89 000 älgar i hela landet. Enligt Naturresursinstitutets bedömning är älgvinterstammen i hela landet nu 77 000–100 000 älgar. Målet var också att öka andelen tjurar i älgstammen och enligt Naturresursinstitutets färska uppskattning har andelen tjurar på de flesta områden utvecklats i önskad riktning.

Alla Finlands 15 regionala viltråd hörde intressegrupperna på sina områden angående skötseln av älgstammen, och tillsammans med intressegrupperna har förverkligandet av målen gällande älgstammen granskats. För samtliga 59 älgförvaltningsområden har de regionala viltråden fastställt målen för älgtätheten och för älgstammens struktur, inom ramen för vilka man försöker reglera älgstammen på varje område under de närmaste åren. Hösten 2015 var bytet cirka 44 100 älgar. Mängden motsvarar mycket exakt den planerade beskattningsmängden för älgförvaltningsområdena.

Vid fastställandet av målen har man strävat efter att beakta både de skador som älgen orsakar och fördelarna för vilthushållningen. För fastställandet av målen har man i stor omfattning hört regionala intressegrupper med anknytning till älg och på varje område granskas förverkligandet av målen årligen.

De fastställda målen betyder för hela landet att älgens vinterstam hålls på nivån 65 000–89 000 älgar. Enligt Naturresursinstitutets senaste uppskattning är stammen före vårens kalvning ungefär 77 000–100 000 älgar i hela landet. Enligt den färska uppskattningen finns de största älgtätheterna i Österbottens kustregion och längs sydkusten. De lägsta älgtätheterna finns i Norra Karelen och Lappland. Älgstammen har de senaste åren ökat en aning i storlek. Älgarna är emellertid närmare hälften färre till antalet än för tio år sedan.

Älgtäthetsmålen som de regionala viltråden fastställer varierar mellan älgförvaltningsområdena, så att de på många ställen i Mellersta och Södra Finland i genomsnitt är tre älgar per tusen hektar och i Norra Finland färre. De högsta täthetsmålen har fastställts i Egentliga Finland, Nyland och Kust-Österbotten. De lägsta täthetsmålen förekommer i de nordligaste älgförvaltningsområdena i Lappland.

Andelen tjurar har utvecklats i önskad riktning

I stora delar av landet är målet även för de närmaste åren att älgstammen ska hållas på nuvarande nivå. Under senare år har älgstammens struktur uppmärksammats allt mer och man har försökt få strukturen att utvecklas i en mer balanserad riktning. På älgförvaltningsområdena samt enligt de fastställda målen i förvaltningsplanen för älgstammen siktar man beträffande stammens struktur mot en högre andel tjurar än i nuläget samt mot en högre genomsnittsålder främst beträffande tjurar. Enligt Naturresursinstitutets färska uppskattning har andelen tjurar i älgstammen på de flesta älgförvaltningsområden utvecklats i önskad riktning.

För att de fastställda målen för älgstammen ska uppnås ansvarar för sin del Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna genom planering och styrning av jakten samt genom jaktlicensförvaltning. I samarbete med intressegrupperna kontrolleras årligen hur målen uppnås. Uppskattningarna av älgstammens storlek och struktur produceras av Naturresursinstitutet, och som grund för uppskattningarna används det älgobservationsmaterial som samlas in i samband med jakten.

Mer information

Mikael Wikström, Specialplanerare, Finlands viltcentral
029 431 2123, mikael.wikstrom@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna

Karta över uppskattad älgtäthet (Naturresursinstitutet) (på finska)