Siirry sisältöön

Havsörnar dör ofta i blyförgiftning

Havsörnar kan få i sig en dödlig dos bly när de sväljer bytesdjur i vars kött det finns rester av blykulor eller blyhagel. När Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Naturhistoriska centralmuseet och WWF Finland i ett samarbetsprojekt åren 2003 – 2013 undersökte döda havsörnar som hade hittats på olika håll i landet, visade sig blyförgiftning vara den enskilt viktigaste dödsorsaken.

Av de 90 havsörnar som undersöktes i projektet hade en tredjedel eller 27 dött av blyförgiftning.

”Blyförgiftning var den enskilt viktigaste dödsorsaken bland de undersökta fåglarna. Merparten av dessa havsörnar hittades på Åland eller i sydvästra Finland”, säger specialforskare Marja Isomursu på Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa.

Havsörnar får i sig en dödlig dos bly när de sväljer bytesdjur i vars kött det finns rester av blykulor eller  blyhagel, som inte dödade bytet under jakt. Bly är ett främmande ämne i organismen, som kan störa livsfunktionen även i låga halter. Bly i viltkött är skadligt även för människan, särskilt för barn.

Blyförgiftade havsörnar har svåra allmänna symtom, till exempel förlamning och andningssvårigheter. En fågel som inte kan flyga kan dö långsamt genom utmattning, men döden kan också vara snabb till exempel på grund av inflammation i lever och gallgångar.

Undersökningarna av dödsorsaker visar att havsörnar också dör i exempelvis trafikolyckor, revirstrider och sammanstötningar med kraftledningar eller vindkraftverk.

Användningen av blyhagel har begränsats i Fastlandsfinland

Sedan 1996 har det varit förbjudet att använda blyammunition vid jakt på sjöfågel i Fastlandsfinland. Däremot får blyammunition användas på Åland vid all slags jakt. Sverige, Norge och Danmark har helt förbjudit användningen av blyhagel. Det finns alternativ till blyhagel, som även har konstaterats fungera i praktiken.

”WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp anser att såväl havsörnars som människors hälsa skulle skyddas om användningen av blyammunition upphörde. Användningen av blyammunition borde upphöra helt i hela landet, inklusive på Åland”, konstaterar arbetsgruppens emeritusordförande, docent Torsten Stjernberg.

De preliminära resultaten publicerades på EWDA (European Wildlife Disease Association), en vetenskaplig kongress för europeiska föreningen för bekämpning av vilda djurs sjukdomar i Edinburgh 25.–29.8.2014. Forskningen går vidare med hjälp av ett mera omfattande material.

Meddelanden på Eviras webbtjänst