Siirry sisältöön

Finlands viltcentral beviljade dispenser för fångst av två vargar

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för fångst av vargar som kommer till gårdar i Satakunta och Kajana. I båda fallen har dispenserna beviljats för fångst av en varg. Vid beviljandet av dispenserna granskades särskilt den allmänna säkerheten.

Dispensen i Satakunta gäller området i Köyliö och Huittinen och dispensen i Kajana gäller området Lentua, Kuhmo. Bägge dispenserna är beviljade för fångst av en varg och de är i kraft två veckor från och med i morgon. För ifrågavarande områden har det dokumenterats en betydande mängd händelser, där vargarna upprepade gånger har rört sig nära bebyggelse, på gårdar och tomter. Finlands viltcentral ansåg att fastställda undantagskriterier uppfylldes för nämnda ansökningars del.

Till Finlands viltcentral inlämnades dispensansökningar för totalt tio vargar i sju separata ansökningar. Ansökningarna gällde i Österbotten två vargar, i Kajanaland fyra vargar i två olika ansökningar, i Satakunta två, i Egentliga Finland en och i den sjunde ansökningen (Egentliga Finland) en hel vargflock, icke specificerat antal vargar. Egentliga Finlands ansökan är fortfarande under behandling och beslut fattas senare efter tilläggsutredningar.

I dispensbesluten beaktas också den allmänna säkerheten

Jord- och skogsbruksministeriet ändrade i februari förordningen gällande jakt på varg så att Finlands viltcentral inom ramen för sin befogenhet kan motivera dispens enligt habitatdirektivet, dvs. av hänsyn till allmän säkerhet eller av andra tvingande orsaker som har ett överskuggande allmänintresse.

Nationella viltrådet behandlade vid sitt möte i slutet av februari inriktandet av ansökningarna. Viltrådet konstaterade att till de regionala viltrådens eller nationella viltrådets lagstadgade uppgifter inte hör beslut om dispens eller att ge direktiv i ärendet. Nationella viltrådet rekommenderade dock att ansökningar som berör förordningsändringen och uppfyller undantagskriterierna prioriteras enligt antalet observationer som noterats på området eller antalet anmälningar av vargar som har rört sig i närheten av bebyggelse.

Finlands viltcentral fattade negativa beslut gällande tre ansökningar (Egentliga Finland, Österbotten och Kajanaland). I dessa ansökningar fanns inte tillräckligt med motiveringar som fyllde kriterierna för undantag. I Mellersta Finland drog ansökaren tillbaka ansökan efter att vargen avlägsnat sig från ansökningsområdet.

I de nekande besluten beaktades att vargen i praktiken omöjligtvis kan hålla sig osynlig i bebodda trakter i Södra och Västra Finland. Man måste skilja de egentliga upprepade gårdsbesöken, som orsakar rädsla och eventuell fara, från vargens normala rörelser inom sitt revir i bebodda miljöer.

Beslut gällande ansökningarna

Satakunta:

I Satakunta, Köyliö och Huittinen har under hösten och vintern gjorts ett även nationellt sett betydande antal observationer av levande vargar och vargflockar i närheten av bebyggelse. Detta har orsakat en avsevärt ökad osäkerhetskänsla bland områdets invånare. Också några hundar har förlorats. För att kontrollera problemet försöker man med den nu beviljade dispensen avlägsna en av de vargar som rör sig i närheten av bebyggelse, och därigenom öka människoskyggheten bland flockens övriga individer.

Egentliga Finland:

På Finlands viltcentrals verksamhetsområde för Egentliga Finland ansöktes om dispens i Mynämäki, Nousiainen och Pöytyä. Varg har rört sig på gårdar i området, men egentliga problemindivider som skulle avlägsnas för att avhjälpa problemet kan inte identifieras. Skrämselverkan av jakten är inte heller möjlig att uppnå i den situation som beskrivs i ansökan.

Österbotten:

På Finlands viltcentrals verksamhetsområde för Österbotten ansöktes om dispens i Toholampi kommun. På området har emellertid inte under den senaste månaden gjorts observationer på varg, och för närvarande finns inte dokumenterade vargproblem och därmed inte dispensbehov.

Kajanaland:

I Kajanaland på området Lentua i Kuhmo har en varg under vintern upprepade gånger rört sig på gårdar. Vargen har varit i rörelse även dagtid. Vargen har också anfallit och dödat några hundar på området. Dispens beviljades därför av säkerhetsskäl. I Kuhmo finns flest vargar i Finland. På ortens gränsområden rör sig fyra flockar. Området för vilket dispens att fånga varg beviljades hör inte till dessa flockars revir.

I Kajanaland ansöktes om dispens också i Kuhmos nordvästra del – på det område som utgörs av statsägd mark i Ristijärvi, för att fånga två vargar för att skydda vildren, för den allmänna säkerheten och för att förebygga speciellt allvarliga skador (hundskador).

Finlands viltcentral ansåg emellertid att det inte för närvarande föreligger risk att speciellt betydande skador uppstår. Hundar används ytterst litet i jakt den här tiden på året och även andra husdjur håller sig under vintern huvudsakligen i skydd av byggnader.

På området för ansökan dödade vargar med säkerhet en hund under föregående höst. Enligt undersökningarna har det inte heller framkommit omständigheter där vargar skulle ha uppfört sig avvikande och äventyrat den allmänna säkerheten. Beträffande vildren verkar det utgående från de senaste årens räkningar som att vargarna inte håller på att utplåna vildrensstammen, även om de stör vildrensskötseln och stammens tillväxt i Kajanaland.

Mellersta Finland:

På Finlands viltcentrals verksamhetsområde för Mellersta Finland ansöktes om dispens i Äänekoski och Saarijärvi. Den bannlysta varg som avsågs i dispensen avlägsnade sig från ansökningsområdet den 28 februari 2013. Vargen har senare färdats genom Karstula till sin födelsebygd i Keuru och därifrån fortsatt genom Ruovesi och Kuru till området mellan Parkano/Kihniö, där den senast lokaliserades den 11 mars 2013.

 

Extra information

Luoma, Mikael

 • Jaktchef, Österbotten
 • Hållbar jakt, Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
 • 029 431 2271
 • mikael.luoma@riista.fi

Härkönen, Sauli

 • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
 • 029 431 2104
 • sauli.harkonen@riista.fi

Toivola, Mikko

 • Jaktchef, Egentliga Finland (Tjänstledighet)
 • Jakt och naturskydd
 • 029 431 2341
 • mikko.toivola@riista.fi