Siirry sisältöön

Finlands björnstam balanseras

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för björnjakten som börjar den 20.8. Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning stadgat att den största tillåtna bytesmängd för björn i Finland under jaktåret 2013-2014 får uppnå till högst 132 individer.

Dispenserna för jakt på brunbjörn grundar sig på målsättningarna i Förvaltningsplanen för björnstammen i Finland och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets stamvärdering. I Förvaltningsplanen för björnstammen i Finland är landet uppdelat i fyra områden, där björnstammen sköts enligt olika målsättningar. Därför är de beviljade dispensernas antal i förhållandet till björnstammen olika inom olika områden.

Inom förvaltningsområdena är dispenserna fördelade enligt Finlands viltcentrals prövning till områden där björnstammen är tätast eller där det har förkommit speciellt mycket problem. Den största vikten vid prövningen har varit observationer av kullar, vilka bäst visar i vilket stadium björnstammens utveckling är och är grunden för viltforskningens värdering av stammen.

Finlands viltcentral beviljade dispenser för jakt på 45 björnar inom Östra Finlands förvaltningsområde för en etablerad stam. Man har de tidigare åren planenligt minskat på antalet björnar i Östra Finland. Man värderar att detta års dispensantal inte kommer att minska på stammen. Man har inom förvaltningsområdet för en etablerad stam vikt dispenserna till Norra Karelen och Sydöstra Finland, där björnstammen är tätare än annanstans inom förvaltningsområdet.

Finlands viltcentral beviljade dispenser för jakt på 36 björnar inom utbredningsområdet. Licensmängden är den dubbla jämfört med förra året. Dispenserna har fördelats speciellt till Mellersta och Sydöstra Finland. Man uppskattar att dispensmängden dämpar tillväxten av björnstammen inom området. Licensmängden är lägre än den bärkraftiga avskjutningsnivån, då tryggas fortsättningsvis björnens utbredning till övriga Finland.

Inom området för en stam under utveckling det vill säga Södra och Västra Finland beviljade Finlands viltcentral dispenser för jakt på 9 björnar. Jord- och skogsbruksministeriets förordning möjliggör jakt i landskapen Södra och Mellersta Österbotten samt Birkaland. Dispenserna är beviljade till områden i Södra och Mellersta Österbottens östra delar och Birkalands norra delar, där det ställvis förekommer björn lika mycket som inom Mellersta Finlands område. Man uppskattar att denna licensmängd inte bromsar stammens tillväxt och spridning anmärkningsvärt, men det möjliggör att öka björnens folkskygghet och minska på konflikterna inom området.

Inom renskötselområdet sker björnjakten enligt jord- och skogsbruksministeriets uppsatta kvot. Kvoten är sammanlagt högst 42 björnar, därav till östra renskötselområdet en kvot på 30 björnar och till västra 12. Östra renskötselområdets kvot är den samma som förra året och i kvoten för västra renskötselområdet en ökning med två björnar. Skador förorsakade av björn i Finland sker till största delen på renskötseln i renskötselområdet, med hjälp av jakten försöker man speciellt minska på skadorna som förorsakats av björn inom renskötseln.

Björnjakten börjar den 20.8. och avslutas den 31.10., förutsatt att kvoter eller dispenser ännu finns till förfogande.

Dispenser för björnjakt

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi