Siirry sisältöön

Färre jaktlicenser för älg än i fjol till Nyland

Inför den inkommande höstens jaktsäsong beviljades det färre jaktlicenser för älg än i fjol, men licensmängden för dovhjort och vitsvanshjort ökade en aning. Hjortdjursituationen varierar i de olika delarna av landskapet.

Finlands viltcentral Nyland har för den inkommande höstens jaktsäsong beviljat 1394 jaktlicenser för älg och 13 024 jaktlicenser för vitsvanshjort. Antalet älglicenser har minskat från i fjol med ca 25 procent och antalet vitsvanshjortlicenser med ca 3 procent. Med en jaktlicens på hjortdjur kan det i huvudregel skjutas ett vuxet djur eller två kalvar. För dovhjort beviljades det 439 jaktlicenser, det vill säga ca 14 procent mer än året innan.

Utav Nylands fem älgförvaltningsområden har de av Nylands regionala viltråd ställda målsättningarna nåtts på ett område. På tre av älgförvaltningsområdena är stammen en aning glesare och på ett område är stammen fortfarande tätare än den ställda målsättningen. Den sammanlagda målstorleken för älgbeståndet är omkring 3 700 älgar i Nyland. Förverkligandet av målsättningen följs upp med hjälp av Naturresursinstitutets stamuppskattning, enligt vilken det förra vintern fanns omkring 3 570 älgar i Nyland. Den betydande sänkningen av jaktlicenser för älg, beror på att älgbeståndet är under målsättningsnivån i stora delar av Nyland.

Målet för vitsvanshjortens del varierar

På våren 2021 ställdes älgförvaltningsområdesvisa täthetsmålsättningar för skötseln av vitsvanshjortbeståndet.  På tre av Nylands älgförvaltningsområden strävar man till att minska beståndet, fastän beståndet börjar närma sig målsättningsgaffeln särskilt på älgförvaltningsområdet Nyland 4. Inom älgförvaltningsområdet Nyland-Södra Tavastland har beståndet sjunkit under målsättningsgaffeln.  Om man tittar på beståndsuppskattningen krävs det fortfarande en stor bytesmängd för att minska ner beståndet, särskilt inom de områden där det förekommer rikligt med hjort. I fjol fälldes det 13 263 individer. Nylands vitsvanshjortbestånd koncentreras starkt till västra Nyland, dit även största delen av jaktlicenserna har beviljats. I östra Nyland är hjortbeståndet fortfarande ställvist glest.

Finlands viltcentral uppmuntrar jägarna, speciellt inom områden med täta bestånd av hjortar att inleda jakten genast då säsongen inleds i september. Eftersom vintern kan vara snöfattig lönar det sig att också förbereda sig på att ta i bruk även andra fångstmetoder än vaktjakt.  Till exempel genom att, i mån av möjlighet bjuda in gästande hundförare och skyttar till sällskapsjakten kan man öka fångsteffektiviteten vid snöfria väderförhållanden.

Verksamhetsledarna i lokala jaktvårdsföreningar

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi