Siirry sisältöön

Dispenser för fågelvilt och icke fredade fåglar

Fågelvilt eller icke fredade fåglar som orsakar skada får inte fällas under fåglarnas häckningstid utan dispens beviljad av Finlands viltcentral. Dispens kan komma i fråga om skadorna är betydande och det inte finns någon annan tillfredsställande lösning för att förhindra dem. Om skadorna kan förutses, lönar det sig att göra dispensansökan i god tid. Dispenserna söks via tjänsten Oma riista.

Majoriteten av dispensbesluten gällande icke fredade fåglar fattas i början av året, varvid behandlingen av ansökningarna kan dra ut på tiden.  Ansökningarna behandlas i regel i den ordning de kommer in. Finlands viltcentral rekommenderar att ansökningen lämnas in 2–2,5 månader innan den ansökta dispenstiden startar. Genom att göra ansökningen omsorgsfullt enligt givna anvisningar undviks tidskrävande tilläggsutredningar. Innan ett positivt dispensbeslut får verkställas ska man i regel vänta under en besvärstid på 30 dagar.

I fråga om byte som fälls med stöd av dispens ska det göras en fångstanmälan till Finlands viltcentral. God praxis är att rapportera den årliga avskjutningen så fort dispenstiden har löpt ut, och senast vid årsskiftet, om det är fråga om en flerårig dispens.  Fångstanmälan ska göras även om dispensen inte har använts eller inga fåglar har fällts.

Anvisningar för ansökan om dispens.

Tilläggsuppgifter: Finlands viltcentrals regionkontor