Siirry sisältöön

Delta i och påverka skötseln av jakt- och viltärenden

Nu finns det en möjlighet att påverka och delta i den egna jaktvårdsföreningens verksamhet samt höra om aktuella viltärenden.

I februari ordnas jaktvårdsföreningarnas årsmöten, vid vilka man väljer medlemmar till styrelsen istället för de som är i tur att avgå och jaktvårdsföreningens representant till jaktvårds-föreningarnas regionmöte och kandidater till viltråden.  Vid mötet besluter man även om verksamhetsplan. Jaktvårdsföreningens verksamhetsaktivitet inverkar på statsunderstödets mängd.

Vid årsmötet behandlas ärenden i enlighet med 3 § i jaktvårdsföreningarnas arbetsordning.

Om du är intresserad av din jaktvårdsförenings ärenden eller vill påverka, lönar det sig att komma med till årsmötet. Ta med ditt i ikraftvarande jaktkort – det enklaste sättet att påvisa ditt medlemskap i jaktvårdsföreningen är direktdebiteringskortet eller Oma riistas elektroniska jaktkort.

Plats och tid för årsmöten finns i Jägaren-tidningens januarinummer samt på riista.fi-sidorna under evenemangssök.

Vid jaktvårdsföreningens årsmöte har varje medlem som fyllt 18 år en röst. En medlem under 18 år har tal- och närvarorätt vid mötet. Medlem som fyllt minst 18 år har rätt att också befullmäktiga en annan medlem att företräda honom eller henne vid årsmötet.