Siirry sisältöön

De första varglicenserna beviljades i Södra Tavastland och Norra Karelen

Finlands viltcentral har beviljat två dispenser för varg om sammanlagt fyra individer som får fällas. Dispenserna är beviljade i Södra Tavastland och Norra Karelen (Nurmes och Lieksa) för flockar som upprepade gånger har visat sig vid hus.  

Till dispenserna har fogats några villkor: om att jakten ska riktas mot unga problemindivider, om användningen av hundar vid jakten, om hur jakten ska organiseras och om hur många personer som får delta.

Vid dispensprövningen följer Viltcentralen kvoten som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för det totala antalet vargar som dör på grund av mänsklig verksamhet och vilka individer som får fällas. Viltcentralen följer särskilt uppmärksamt med antalet alfahonor som blir fällda.

I början av januari hade 18 ansökningar om vargdispens lämnats in. Finlands viltcentral har begärt in kompletterande utredningar. Varje ansökning behandlas separat och följande omgång beslut fattas under den andra veckan i januari.

Besluten är offentliga handlingar och skickas i elektronisk form till berörda organisationer för kännedom. Besluten publiceras efter tre dagar på den offentliga webbsidan suurpetopoikkeusluvat.riista.fi.

Enligt Naturresursinstitutets mellanrapport finns det i landet mellan 32 och 38 vargflockar. Av allt att döma har det inte skett några nämnvärda förändringar i antalet flockar sedan 2015. Den slutliga uppskattningen av vargstammens storlek blir klar i mars.

 

Ytterligare information:

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral, tfn 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi.

De regionala jaktcheferna: se kontaktuppgifterna på https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/