Siirry sisältöön

Bävrarna som återställare av livsmiljön och skadedjur inom skogsbruket

Bävrarna är en del av den finländska naturens biodiversitet, men kan med sina dammar orsaka skador för jord- och skogsbruket. Skadorna förhindras genom planmässig jakt och rivning av dammar.

Finlands två bäverarter, europeisk bäver och kanadensisk bäver, berikar sina livsmiljöer genom att omforma landskapet på ett för pionjärarterna karakteristiskt sätt. De landskap som bävern bearbetar erbjuder skyddande miljöer för till exempel sjöfågelkullar. Bävrar kan vara till hjälp även vid återställande av våtmarker.

Bäverjakten startade den 20 augusti och fortsätter fram till utgången av april. Som fångstredskap används huvudsakligen gevär, jaktbåge eller saxar som dödar omedelbart.

Jakt på europeisk bäver är licensbelagd. Detta måste observeras på områden där båda bäverarterna förekommer. Det är omöjligt att fastställa arten på en levande bäver.

Enligt den riksomfattande bäverinventeringen som gjordes hösten 2020 finns det nu uppskattningsvis 3 700–5 000 europeiska bävrar, dvs. aningen fler än enligt inventeringen år 2017. Stammen av europeisk bäver har brett ut sig och ökat i synnerhet i Södra Finland, med undantag av Satakunta. Stammen av kanadensisk bäver, 10 000–19 000 individer, har hållits oförändrad, trots lokala variationer: i Östra Finland har stammen ställvis minskat något, medan den har ökat i Mellersta Finland och Norra Finland.

För att riva en bäverdamm krävs markägarens tillstånd

Bävrarna omformar sina livsmiljöer genom att bygga dammar och höja vattennivån. Översvämningar och fällda träd som bävrarna orsakar på väg-, skog- eller åkerområden kan emellertid medföra ekonomiska förluster för markägare. De vanligaste problemobjekten är dammar som byggs i vägtrummor eller skogsdikningsområden. En bäverdamm bör anmälas till markägaren eller den lokala jaktföreningen, för att fördelarna och nackdelarna med den höjda vattennivån ska kunna bedömas.

Dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo får med tillstånd av markägaren för förebyggande av skada förstöras under följande tidsperioder:

1) 15.6.–15.9. i landskapet Lappland,

2) 15.6.–30.9. i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,

3) 15.6.–15.10. i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen,

4) 15.6.–31.10. i övriga Finland.

Under övriga tider får inte ett bebott bo, därtill hörande damm eller någon annan konstruktion byggd av bäver förstöras utan dispens beviljad av Finlands viltcentral.

Tilläggsuppgifter: Finlands viltcentral Regionernas jaktchefer och viltplanerare

Inventeringen av bäverbon hösten 2020 (metsastajalehti.fi)