Siirry sisältöön

Arbetet med jakten på vitsvanshjort fortsätter

Senaste säsongens jakt minskade stammen av vitsvanshjort i nästan alla älgförvaltningsområden jämfört med året innan. För att uppnå de fastställda målen på området med tät vitsvansstam behövs aktiv jakt också under kommande säsong.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning stoppades den långvariga stamökningen med hjälp av det rekordstora vitsvansbytet på cirka 74 000 individer under förra jaktsäsongen, och stammen minskade i nästan alla älgförvaltningsområden jämfört med året innan. Under de senaste åren har man lyckats öka bytesmängden avsevärt. Det är fråga om ett flera år långt och krävande arbete, som alltjämt behöver fortsätta. Arbetet som görs för att kontrollera vitsvansstammen utförs av jägarna och jaktvårdsföreningarna. Det nuvarande jaktsystemet har visat sig vara fungerande. Viltförvaltningen har genomfört flera förnyelser inom vitsvansjakten, såsom förlängning av jaktperioden, utvidgad användning av hund samt satsningar på rådgivning bland annat för att förändra strukturen på vitsvansbytet. I takt med att stammen har minskat har också vitsvansskadorna i trafiken och på odlingar minskat. På skadorna inverkar förutom vitsvansstammen även snöförhållanden, trafikmängder och förebyggande av skador.

Målet att minska stammen

De regionala viltråden har fastställt målen för vitssvansstammen för de kommande två jaktsäsongerna. Stammålen styr för sin del jaktvårdsföreningarnas beskattningsplanering.

Enligt målen ska stammen av vitsvanshjort ytterligare minskas i hela sydvästra Finland. Det förutsätter att bytesmängden under kommande jaktsäsong i sin helhet uppgår till nivån för senaste säsong.

Också i Nylands älgförvaltningsområden är avsikten att ytterligare reducera vitsvansstammen. I Nyland hölls stammålen oförändrade, och inget av älgförvaltningsområdena i Nyland hade ännu uppnått målen. Målet i alla områden är att överstiga bytesmängden för år 2021–2022, varvid måltätheterna med stor sannolikhet skulle uppnås.

De till individantal sett största reduceringsbehoven finns i älgförvaltningsområdena Nyland 1 och 2, det vill säga i västra inlandet och västra kustområdet. I östra Nyland borde beskattningen riktas kraftigast till kustområdet och skärgården i älgförvaltningsområde Nyland 3, där stammens täthet är avsevärt högre än norr om riksväg 7.

Viltcentralen uppmanar jägare att starta effektiv fångst genast i början av september och inrikta beskattningen i synnerhet på områden i närheten av livligt trafikerade vägar och skadeutsatta odlingar.

Ansök om tillräcklig mängd jaktlicenser

För att licenserna ska räcka till under jaktsäsongen rekommenderas att man ansöker om ett stort antal jaktlicenser för vitsvanshjort. Licensansökningarna ska lämnas in till Finlands viltcentral i tjänsten Oma riista före den 2 maj 2022. Det är inte möjligt att ansöka om flera licenser senare.

Också under den kommande jaktsäsongen är nyckeln till en målenlig kontroll av vitsvansstammen att använda hela jaktsäsongen, beskatta honor i tillräcklig utsträckning och begränsa utfodringen till lockutfodring.

Fastställda täthetsmål för stammen av vitsvanshjort i älgförvaltningsområdena (pdf)

Naturresursinstitutets uppskattning av vitsvanstätheten

älgförvaltningsområden (pdf)

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi