Siirry sisältöön

År 2017 var jägarnas fångst av småvilt obetydlig

Det finns cirka 200 000 jägare per år och största delen av dessa fångar småvilt. De senaste tre åren har antalet jägare varit ungefär oförändrat medan antalet jägare som fångar småvilt har minskat något. Fångsten av småvilt har också minskat.

Enligt Naturresursinstitutets jaktstatistik var fångsten av sjöfågel 2017 lika stor som året innan medan fångsten av hare, mårdhund och särskilt skogshönsfågel minskade jämfört med året innan.

Färre skogshönsfåglar

De naturliga variationerna i beståndet av skogshönsfågel kan vara stora. De några senaste åren har beståndet varit svagare än genomsnittet och därför har jakten begränsats både regionalt och tidsmässigt. Beskattningen av skogshönsfågel har reglerats av både myndighetsbegränsningarna och jaktföreningarna och enskilda jägare.

– På några år har fångsten av orre minskat med två tredjedelar och fångsten av tjäder halverats, säger forskare Leena Forsman vid Naturresursinstitutet.

Enlig Forsman har den genomsnittliga fångsten av orre per jägare också minskat de senaste två åren.

– Många av de jägare som deltog i statistikenkäten berättade att mängden småvilt var liten, särskilt mängden skogshönsfåglar. Därför jagade de inte varje år eller beskattade beståndet måttligt. Några jägare förutspådde dock att bestånden av skogshönsfågel eventuellt kommer att återhämta sig i vissa områden, säger Forsman.

Fångsten av skogshare var liten

Fångsten av skogshare halverades jämfört med läget två år tidigare. Enligt Naturresursinstitutets inventering av snöspår i år var antalet spår efter skogsharen minst på tre årtionden. I kommentarerna i statistikenkäten fanns det också omnämnanden om regionala förluster av hare och minskning av antalet harar.

Fångsten av and var lika stor som året innan

– Fångsten av mångtalig sjöfågel, som gräsand, knipa och kricka, var ungefär lika stor som året innan. Bestånden av många fåtaligare sjöfåglar har minskat till en nivå som innebär att en fångstanmälan ska lämnas till Finlands viltcentral från och med 2020. Syftet är att skapa en noggrann bild av fångsten av dessa arter, berättar Forsman.

De senaste åren har sjöfågel jagats av omkring 80 000 jägare. För två år sedan fångades skogshönsfågel av över 100 000 jägare, men nu även av omkring 80 000 jägare. I fjol jagades, för jämförelsens skull, hjortdjur av cirka 117 000 jägare.

Fångst av skogshönsfågel 2000–2017, Naturresursinstitutet.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutet sammanställer en jaktstatistik varje år. I början av året tillfrågades över 5 000 jägare, som hade betalat en jaktvårdsavgift, om fångsten av småvilt och jakten föregående år. Knappt 60 procent deltog i enkäten. Informationen om fångsterna av tillståndspliktiga villebråd har lämnats av Finlands viltcentral.

Ytterligare information:

Leena Forsman, Forskare, Naturresursinstitutet
029 532 7228, leena.forsman@luke.fi

Jakten och småviltsbyte 2017