Siirry sisältöön

Ansökan om dispens för fångst av varg år 2016

I förvaltningsplanen för vargstammen i Finland framställs att vargar kan fällas med stöd av dispens i stamvårdande syfte inom ramen för ett tvåårigt pilotprojekt. Genom projektet utreds hur stamvårdande vargjakt inverkar på attityderna till varg bland människor som bor på revirområden, på vargarnas beteende och på skador som orsakas av varg. År 2016 är pilotprojektets andra år. Dispenser för fångst av varg ska ansökas från Finlands viltcentral senast den 30.11.2015. Dispenskvoten och dispensvillkoren bestäms slutgiltigt när förordningen träder i kraft.

Finlands viltcentral utvärderar och utreder för varje enskilt fall motiveringarna till beviljandet av dispenserna. Dispenser i stamvårdande syfte kan endast beviljas för starka, livskraftiga och etablerade vargflockar, för vilka det finns tillgänglig stamuppföljningsdata. Flera vargflockar finns på gränsområden mellan olika landskap, på områden som hör till två av Finlands viltcentrals regionkontor. I sådana fall är det bra om de som ansöker om dispens samarbetar, så att det inlämnas endast en ansökan per vargrevirområde.

Ansökan ska helst lämnas in till viltcentralen i elektronisk form. I tjänsten för licensansökningar på adressen luvat.riista.fi loggar man in antingen med sin Oma riista-kod eller med sina bankkoder.

Ansökan ska motiveras omsorgsfullt och grunda sig på observationer som har registrerats i systemet Tassu, dvs. systemet för observationer av stora rovdjur, angående avvikande beteende bland vargar och skador och problem som de har förorsakat. Den sökande ska utgående från Tassu-observationerna uppskatta antalet individer i flocken. Man ska undvika att i jakten döda alfahannen. I stället rekommenderas att fångsten inriktas på en ung individ som förorsakar problem.

I dispensen begränsas antalet jägare som deltar i fångsten till högst 50 personer. Det rekommenderas att de som deltar i fångsten är utbildade och erfarna jägare. I ansökan ska namnges jaktledare och minst två assisterande ledare, vilkas uppgift är att planera jakten så att den är säker samt ansvara för att bestämmelser i anslutning till fångsten iakttas. Ett byte som har fällts med stöd av dispens i stamvårdande syfte är dispenshavarens egendom, om inte jaktsällskapet har kommit överens om något annat. Begärda prov av bytet ska emellertid sändas till viltforskningen.

För att garantera tillräcklig behandlingstid ska ansökan inlämnas till viltcentralens regionkontor senast måndagen den 30 november. Dispens för fångst av varg i stamvårdande syfte kan beviljas för tidsperioden mellan den 15 januari och den 15 februari.

EU:s habitatdirektiv möjliggör fångst av stora rovdjur i stamvårdande syfte, förutsatt att det för viltarten har uppgjorts en förvaltningsplan, att fångsten inte försvagar uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå och att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning för att lösa konflikterna. I Finland har fångst i stamvårdande syfte hittills berört lodjur och brunbjörn, vilket har minskat de konflikter som dessa orsakar. I fråga om varg handlar det om ett två år långt pilotprojekt, under vilket fångstens konsekvenser för vargstammen, flockarnas sammansättning och människornas inställning noggrant observeras.

För mer information:
Regionala jaktchefer

Anvisningar och blanketter för ansökan om dispens för fångst av varg i stamvårdande syfte

Begäran om utlåtande angående jord- och skogsbruksministeriets utkast till förordning om fångst av varg med stöd av dispens utanför renskötselområdet jaktåret 2015-2016

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi