Siirry sisältöön

24 dispenser för jakt på varg i stamvårdande syfte

Finlands viltcentral har beviljat 24 dispenser för jakt på varg i stamvårdande syfte. Dispenserna har beviljats med stöd av den fastställda förvaltningsplanen för vargstammen och den av jord- och skogsbruks-ministeriets givna förordningen.

I enlighet med de fastställda riktlinjerna rekommenderas att fångsten inriktas på unga vargindivider som orsakat olägenhet eller skada. Avgörandena grundar sig på registrerade och kontrollerade vargobservationer i Tassu-systemet, på annat sätt insamlade uppgifter samt av vargar orsakade verkningar.

Det är möjligt att påbörja jakten i stamvårdande syfte den 23 februari och dispenserna är i kraft 21 dygn. Genom fördröjning av jaktens inledande har den till besluten hörande besvärstiden på 30 dygn beaktats. Jakten är ledd och i den får högst 50 jägare per vargrevir delta samtidigt.

Det har inte beviljats dispenser för varg i stamvårdande syfte sedan år 2007, utan alla dispenser har varit på skadegrund. Den nu begynnande jakten i stamvårdande syfte är enligt den nya stamförvaltningsplanen ett två årigt försök, med vars hjälp man får information om effekten av jakten i stamvårdande syfte på flockens vitalitet och vargens beteende samt medborgarnas attityd.

Dispensbesluten är offentliga och de har sänts elektroniskt för kännedom till parterna i intressent-grupperna. Besluten finns att läsa på den offentliga sidan suurpetopoikkeusluvat.riista.fi efter tre dagar från den tidpunkt då besluten fattats.

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar storleken av Finlands vargstam för närvarande till 220 -245 vargar. I början av februari i fjol fanns det 140 – 155 vargar. Flockarnas antal växte från fjolårets 16 flockar till 27 flockar.

Tilläggsuppgifter:
Viltcentralens regionala jaktchefer

Dispenser i stamvårdande syfte 2015

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi