Siirry sisältöön

Våtmarkerna i skick – starkare andstammar

Projektet SOTKA-våtmarker som startade i våras är en storsatsning på att förbättra sjöfåglarnas fortplantningsframgång. Målet är att restaurera totalt minst 400 hektar våtmarksområden på landsbygden. Planeringen har redan satt i gång för flera objekt, och nya objektförslag tas fortfarande emot.  

I Finland finns rikligt med vattendrag, men det råder brist på goda livsmiljöer som erbjuder skydd och näring för sjöfåglarnas ungar. Projektet SOTKA-våtmarker är en del av jord- och skogsbruksministeriets SOTKA-projekthelhet och finansieras genom regeringsprogrammet. Med hjälp av projektet kan markägare och andra lokala aktörer delta i stärkandet av sjöfågelstammarna. Planeringen av våtmarkerna och finansieringen av arbetsledningen sköts genom projektet, medan det för restaureringskostnaderna förutsätts lokal delfinansiering eller talkoarbete.

– Det har redan kommit in goda objektförslag, och planeringen av de första våtmarkerna har startat med fart. Helheten granskas tillsammans med markägarna, så att våtmarken är fungerande även med tanke på vattenskyddet, landskapet och skötseln av våtmarken, säger planerare Elina Sorvali.

Finlands viltcentrals våtmarksteam ansvarar för genomförandet av projektet och verkar över hela landet. Objekten är vanliga våtmarker och sjöar utanför naturskyddsområdena, i vilka den största delen av de jaktbara sjöfåglarna häckar. En lösning för att stärka livskraften för sjöfågelstammarna är förutom återställande av livsmiljöerna även fångst av små rovdjur och hållbar jakt, vilket man också förbinder sig till på SOTKA-våtmarkerna.

Våtmarksområden som har anlagts och återställts genom fördämningar utvecklas till oaser för biodiversitet, där förutom sjöfåglar även andra våtmarksdjur trivs. I det grunda och frodiga vattnet finns rikligt med vattenlevande ryggradslösa djur, vilka är ett livsvillkor för sjöfåglarnas ungar.

Lämpliga våtmarksobjekt söks

Förslag på våtmarksobjekt kan skickas in via sidorna kosteikko.fi, där det också finns information om urvalskriterierna och avtalsvillkoren för objekten. Finlands viltcentral väljer bland de inkomna förslagen ut de bäst lämpade för planering och genomförande.

I projektet genomförs aktiv naturvård som en del av jord- och skogsbruket i enlighet med Finlands viltcentrals naturvårds- och naturskyddsstrategi. Genom verksamheten stöds det livsmiljöarbete som utförs av markägare och lokala föreningar, såsom jaktföreningar.

Tilläggsuppgifter:

www.kosteikko.fi

Holtti Hakonen, planerare, tfn 029 431 2268 (Lappland, Uleåborg, Kajanaland, Österbotten, Kust-Österbotten)

Elina Sorvali, planerare, tfn 029 431 2118 (Södra Tavastland, Norra Tavastland, Mellersta Finland, Satakunta, Norra Savolax)

Lauri Laitila, planerare, tfn 029 431 2119 (Egentliga Finland, Nyland, Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra Karelen)