Siirry sisältöön

Vårens bäverjakt ger upplevelser och förebygger skador

Med vårens bäverjakt fortsätter den i övrigt avtagande jaktsäsongen. Jakten på bäver förebygger skogs- och åkerskador.

I vårt land påträffas europeisk bäver och kanadensisk bäver. Utbredningsområdet för den europeiska bävern omfattar nästan hela Satakunta, en del av Södra Österbotten och Kust-Österbottens södra delar. Kärnområdet för artens utbredning i Satakunta omfattar Kumo älvs älvdal från Björneborg till Kumo och å andra sidan från Björneborg norrut till området Sastmola-Siikais.

Bäverjakten inleds den 20 augusti och fortsätter fram till utgången av april. Kanadensisk bäver jagas med tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren. För jakt på europeisk bäver krävs jaktlicens beviljad av Finlands viltcentral.

– DNA-undersökningar har visat att europeisk och kanadensisk bäver förekommer på samma områden i större omfattning än man tidigare har antagit. Innan jakten inleds är det skäl att försäkra sig om att de bävrar som förekommer på området är kanadensiska bävrar, säger viltplanerare Ohto Salo på Finlands viltcentral.

 

Under vårjakten krävs tålamod

Bävern är ett värdefullt vilt, av vilket den tåliga pälsen och det smakrika köttet används. Därtill kan man få ett fint jaktminne genom att bleka bäverns kranium. Vårens bäverjakt erbjuder ett utmärkt tillfälle att uppleva den uppvaknande naturen och en möjlighet till spännande och tålamodskrävande jaktupplevelser. I sin egenskap av vårjaktform är bäverjakten unik i de finländska förhållandena.

Som fångstredskap används huvudsakligen gevär, jaktbåge eller saxar som dödar omedelbart.

– Den exceptionellt milda och snöfattiga vintern har eventuellt satt bävrarna i rörelse tidigare än vanligt, säger Salo.

Bäverinventeringarna genomförs med tre års mellanrum. Naturresursinstitutet producerar en uppskattning av bäverstammarnas storlek utifrån inventeringarna. Enligt de senaste uppskattningarna håller Finlands bäverstammar på att växa.

 

För att riva en bäverdamm krävs markägarens tillstånd

Med jakten begränsas bäverstammens tillväxt på områden med tät population och samtidigt förebyggs skador.

Som pionjärarter formar bävrarna sin livsmiljö genom att styra vattenflödet med fördämningar. Den höjda vattennivån är till fördel för många skogsdjur, eftersom livsbetingelserna blir mångsidigare. Det uppstår värdefulla våtmarksbiotoper för sjö- och hönsfåglar, i vilka födoinsekterna trivs. Översvämningsområden i anslutning till sjöar eller dammar utgör fortplantningsplatser för fiskar som leker på våren.

– Bävern är en skicklig ekosystemsingenjör, som effektivt främjar naturens mångfald, säger Salo.

På en del ställen orsakar fördämningarna stora ekonomiska skador för markägarna i form av fällda träd samt översvämmade väg-, skogs- eller åkerområden. Man bör anmäla om bäverdammar till markägaren eller den lokala jaktföreningen, så att för- och nackdelarna med den höjda vattennivån ska kunna bedömas.

Skador orsakade av bäver ersätts inte med statsmedel.

Dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo får med tillstånd av markägaren för förebyggande av skada förstöras under följande tidsperioder:

1) 15.6 – 15.9 i landskapet Lappland,

2) 15.6 – 30.9 i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,

3) 15.6 – 15.10 i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen,

4) 15.6 – 31.10 i övriga Finland.

Under övriga tider får inte ett bebott bo, eller därtill hörande damm eller någon annan konstruktion byggd av bäver förstöras.

Tilläggsuppgifter:
Finlands viltcentral, de regionala jaktcheferna och jaktplanerarna