Siirry sisältöön

Tiden är inne för fröbeställning till viltåkrar

Trots att viltåkrarna huvudsakligen sköts med viltet i åtanke, så har även många småfåglar och insektarter nytta av dem, såsom fjärilar och bin. Viltåkrarna erbjuder skydd och föda samt upprätthåller naturens mångfald.

För fälthönsfåglar och odlingsområdenas småvilt är antal och placering av viltåkrar viktigare faktorer än odlingsområden med stora enhetliga arealer. Småviltet har nytta av långsmala viltväxtåkerskiften som erbjuder rikligt med kantzoner samt av skyddsväxtlighet i mitten av odlingsfältet. Kantzonernas och dikeskanternas kvalité och kvantitet är nyckelorden för åkerviltvården.

Viltåkrar med i odlingsplanen

På våren är det dags att ta med viltåkrarna i odlingsplanen. En ettårig mångfaldsåker med viltväxter ska sås senast den 30 juni.  En viltåker kan anläggas även med växter för höstsådd, varvid den är till nytta för viltet hela vintern och ger skydd redan under vårbruket.  Viltväxter kan odlas på samma skifte under en eller flera växtsäsonger.

Många olika arter av viltväxter ökar mångfalden och kantzoner. Vilt- eller landskapsåkrar där blommor ingår är trevliga färgfläckar i landskapet och erbjuder nektar åt insekterna.

Miljöersättningsprogrammet för jordbruket erbjuder alternativ till viltvård på skiften som kan beviljas stöd.

-En viltåker är ett sätt att få inkomster från skiften, där skörden ofta misslyckas i undermåliga förhållanden. Man kan även anlägga viltåkrar längs med slingrande kanter på ett större skifte, varvid grödans odlingsskifte lättare kan skördas, berättar specialplanerare Mikko Alhainen från viltcentralen.

Som odlingsplatser för viltåkrar lämpar sig även områden som har lämnat utanför olika stödformer och avtal inom jordbruket.

Viltåkrar långt bort från livligt trafikerade vägar

Med en genomtänkt placering av viltåkrarna kan man i viss mån styra hjortdjurens näringsanvändning. För att förebygga trafikskador ska åkrarna anläggas på tillräckligt stort avstånd från livligt trafikerade vägar.

Om viltåkrarna anläggs mosaikformat i landskapet, erbjuder man lagom mycket näring och skydd och de kan röra sig smidigt mellan områdena. Då hjortdjur trivs på en viltåker, är de borta från trafiken och från skiften med odlade grödor.

 

Tilläggsuppgifter

Stödguider, -villkor och -anvisningar

Förbindelsevillkor för miljöersättning