Siirry sisältöön

Tävling om Finlands bästa naturvårdare!

Finlands viltcentral och Retkitukku arrangerar till Finlands 100 jubileums ära en nationell tävling i skötseln av viltets livsmiljöer. Tävlingen är avsedd för jaktföreningar och jakträttsinnehavare, som aktivt sköter om viltets livsmiljöer. Även en enskild jägare kan delta i tävlingen med sin egen viltvårdsinsats.

I tävlingen söker vi i första hand arbeten som förverkligats år 2017 som utförts till gagn för viltets livsmiljöer som förverkligats år 2017. Variationsrikedom och långsiktighet i olika åtgärder i skötseln av vilt och natur räknas till en fördel. Tävlingens målsättning är att aktivera jägarna och jaktföreningarna att sköta om viltets livsmiljöer.

Föreningarna som deltar i tävlingen ska uppskatta, hur man i åtgärderna har beaktat för viltet viktiga aspekter – föda, skydd och vatten.

Jobba tillsammans

I skogsmiljöer fäster man uppmärksamheten på skydd för viltet, bevarande av blandträdbestånd, skötsel av övergångszoner och kärr samt iståndsättning av myrar. Till de viktigaste åtgärderna som beaktas i tävlingen i jordbruksmiljöer är viltåkrar, vegetationstäcket under vintern, otröskade stråk med säd, åkerholmar, kantskogar samt kulturbiotoper. Vid vattendrag är åtgärderna ofta iståndsättning och anläggning av nya våtmarker för fåglar, skötsel och iståndsättning av strandängar samt att sätta upp fågelholkar.

Att jobba tillsammans med skötseln av livsmiljöer bär frukt. De bästa resultaten skapas ofta genom ett gott samarbete med markägarna. Det finns gott om markägare som jagar och de kan på sina egna marker göra ett viktigt arbete för viltet. Varje jägare kan personligen delta i tävlingen, det räcker med att göra en enda viltvårdsåtgärd.

Information om tävlingen

Mera information om tävlingen finns på webbsidan riistanvuoksi.fi. I tävlingen finns en föreningsserie och en personlig serie. Man anmäler sig till tävlingen senast 15.1.2018 med de elektroniska blanketter som finns på webbsidan riistanvuoksi.fi.

Värdefulla priser

I föreningsserien bedöms deltagarna av Finlands viltcentrals expertpanel och man kommer att bekanta sig med de bästa objekteten. I bedömningen tar man i beaktande variationsrikedomen och möjligheterna i vilt- och naturvården, storleken på föreningens eller jakträttsinnehavarens verksamhetsområde samt antalet medlemmar.

Tävlingen För viltet är en del av programmet för Finlands självständighet 100-årsjubileum. Finlands viltcentral och Retkitukku hoppas på ett stort deltagande i tävlingen.

Tilläggsuppgifter:

Marko Svensberg marko.svensberg@riista.fi, 029 431 2108
Mirja Rantala mirja.rantala@riista.fi, 029 431 2125