Siirry sisältöön

Skador orsakade av bäver går att undvika

Bävrarna är en del av biodiversiteten i Finlands natur, men kan lokalt orsaka också betydande skador för jord- och skogsbruket. Med en planmässig jakt samt rivning av dammar kan man förhindra skador.

Bävrarna kan bearbeta sin livsmiljö till deras belåtenhet genom att bygga dammar och på så sätt ställvis höja vattennivån. Också många andra djurarter har nytta av den förhöjda vattennivån, såsom vatten- och hönsfåglar. Av bävrar orsakade väg-, skogsskador eller översvämningar på åkerområden och fällda träd kan ändå förorsaka stora ekonomiska skador för markägarna. De vanligaste problemobjekten är dammar gjorda i vägtrummor eller skogsdikningsområden. Skadorna ersätts inte med statsmedel.

För att i tid upptäcka förekomst av bäver är det viktigt, särskilt under sommaren att kontrollera skadebenägna områden. Det lönar sig att meddela markägaren eller den lokala jaktföreningen om bäverdammar så att man kan estimera nyttan och olägenheterna av en vattenhöjning. Med en aktiv och planmässig jakt kan lokala bäverskador förhindras. Den långa jakttiden på bäver gör det möjligt att inrikta jakten på så sätt att man undgår allvarliga skador. Det här förutsätter en året runt uppföljning av det potentiella skadeområdet.

Jakten på bäver har börjat 20 augusti och fortätter ända fram till slutet av april. I Finland förekommer två bäverarter; europeisk bäver i sydvästra Finland och västra Lappland och kanadabäver i östra och mellersta Finland. Kanadabäver får jagas med tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren men för att jaga europeisk bäver krävs jaktlicens eller dispens som beviljats av Finlands viltcentral.

Med markägarens tillstånd får man för förhindrande av skador riva till boet hörande damm eller annan konstruktion enligt följande:

  • 15.6.–15.9. i landskapet Lappland
  • 15.6.–30.9. i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland
  • 15.6.–15.10. i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen
  • 15.6.–31.10. i övriga Finland.

Utan dispens beviljad av Finlands viltcentral får man under övriga tider inte söndra bebodda bon, eller till boet hörande damm eller någon annan av bäver gjord konstruktion.

Tilläggsuppgifter:
Finlands viltcentrals jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter