Siirry sisältöön

Majavan aiheuttamat vahingot ovat vältettävissä

Majavat ovat osa Suomen luonnon monimuotoisuutta, mutta voivat paikallisesti aiheuttaa merkittäviäkin vahinkoja maa- ja metsätaloudelle. Vahinkoja voidaan estää suunnitelmallisella metsästyksellä sekä patojen purkamisella.

Majavat pystyvät muokkaamaan elinpiiriään mieleisekseen rakentamalla patoja ja nostamalla näin paikoittain veden pintaa. Nousseesta vedenpinnasta hyötyvät myös monet muut eläinlajit, kuten vesi- ja kanalinnut. Maanomistajille majavien aiheuttamat tie-, metsä- tai peltoalueiden tulvat ja kaatamat puut saattavat kuitenkin aiheuttaa suuria taloudellisia vahinkoja. Yleisimpiä ongelmakohteita ovat tierumpuihin tai metsäojitusalueille tehdyt padot. Vahinkoja ei korvata valtion varoista.

Vahinkoherkkien alueiden seuranta erityisesti kesäaikaan on tärkeää, jotta majavien esiintyminen havaitaan ajoissa. Majavapadosta kannattaa ilmoittaa maanomistajalle tai paikalliselle metsästysseuralle, jotta vedennoston hyödyt ja haitat pystytään arvioimaan. Paikalliset majavavahingot voidaan estää aktiivisella ja suunnitelmallisella metsästyksellä. Majavan pitkä metsästysaika mahdollistaa pyynnin kohdentamisen siten, että vakavilta vahingoilta vältytään. Tämä edellyttää ympärivuotista seurantaa potentiaalisella vahinkoalueella.

Majavan metsästys on alkanut 20. elokuuta ja jatkuu huhtikuun loppuun saakka. Suomessa esiintyy kahta majavalajia: lounaisen Suomen ja Länsi-Lapin euroopanmajava ja Itä- ja Keski-Suomen kanadanmajava. Kanadanmajavaa saa metsästää maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla, mutta euroopanmajavan metsästäminen vaatii Suomen riistakeskuksen myöntämän pyyntiluvan tai poikkeusluvan.

Vahinkojen estämiseksi pesään liittyvän padon tai muun rakennelman saa purkaa maanomistajan luvalla seuraavasti:

  • 15.6.–15.9. Lapin maakunnassa
  • 15.6.–30.9. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa
  • 15.6.–15.10. Pohjanmaan, Keski- Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan, Keski- Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa
  • 15.6.–31.10. muualla Suomessa.

Muuna aikana asuttua pesää, siihen liittyvää patoa tai muuta majavan rakennelmaa ei saa rikkoa ilman Suomen riistakeskuksen myöntämää poikkeuslupaa.

Lisätietoja:
Suomen riistakeskuksen riistapäälliköt ja riistasuunnittelijat, ks. yhteystiedot